Contoh Autobiografi Bahasa Jawa

In Materi

Edusiana.com- Berikut ini merupakan contoh karya tulis autobilgrafi dalam bahasa jawa, bagi teman-teman yang ingin menulis autobiografi sendiri semoga ini dapat menjadi contoh.

AUTOBIOGRAFI

            Ria, putri bungsu saking Bapak Amir saha garwanipun Ibu Susilo Prapti menika lair wonten ing Purworejo, 11 Mei 1989. Ria Fitriana nama lengkapipun, saged diundang Ria kemawon. Wiwit nalika TK sampun remen nyanyi. Taun 1999 nalika SD kelas 5 kula tumut lomba macapat kaliyan nyanyi pop tingkat kecamatan. Ingkang sanesipun, lomba karawitan tingkat karisidenan inggih kula lampahi lan saged pikantuk juara kalih.

Sasampunipun 6 taun sekolah wonten ing SD Kemiri Kidul, lajeng kula nerasaken wonten ing SMP N 5 Purworejo. Wonten ing SMP kula ngembangaken hobi kula wonten ing bidang olahraga, inggih menika badminton kaliyan tenis lapangan. Amargi bapak kula rumiyin profesinipun dados guru olahraga, kula asring dipunlatih olahraga menika. Ing SMP menika kula tumut lomba-lomba mliginipun olahraga badminton lan tenis lapangan.

Nalika SMA taun 2005 kula nerasaken wonten ng SMA N 2 Purworejo.

Lulus taun 2007, lajeng kula badhe nerasaken kuliah. Pinten-pinten tes mlebet universitas negeri sampun kula lampahi, saking nyobi tumut PMDK, tes UM, SNMPTN, PBU, STAN lan taksih kathah malih. Ananging boten wonten ingkang lolos. Wekdal menika kula rumaos pasrah lan kuciwa. Tinimbang kula kendel setunggal taun, namung klonthang-klanthung wonten ing griya, kula lajeng ndaftar wonten BSI ing Purworejo. Namung setunggal taun kula wonten mrika. Kula pikantuk seserepan kangge ngisi wekdal sinambi nengga SNMPTN taun candhakipun. Taun 2008 wusananipun kula katampi wonten ing Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendhet jurusan Bahasa Jawa. Lan ngantos sapriki taksih kuliah wonten ing mrika sampun ngancik semester 5. Mugi-mugi saged kabul tujuan kula, lulus saking UNY jurusan Basa Jawa, sekawan taun awit taun 2008 dumugi 2011. InsyaAllah.

Demikian contoh autobiografi dari saya, semoga dapat memberi sendikit gambaran mengenai autobiografi. Saya yakin teman-teman semua dapat menulis autobiografi lebih bagus dari yang saya buat ini.

Tags: #autobiografi

Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
Must read×

Top
×