Materi Artikel Bahasa Jawa

In Materi

ARTIKEL

 1. Pangertosan Artikel

Artikel inggih menika satunggaling karya jurnalistik ingkang wosipun gudhari satunggaling prekawis ing masarakat. Karya menika kaserat dening para ahli, para freelance (tiyang ingkang asring nyerat ing medhia nanging boten kaiket medhianipun), saged ugi para wartawan. Anggenipun mahyakaken gagasan langkung kathah subjektifitas utawi seserepan saha pengalaman panyeratipun piyambak. Karya jurnalistik jenis menika ing ariwarti lumrahipun mlebet wonten kolom artikel /opini. Umpaminipun artikel bab: pralambang kabudayan, upacara adat, kesenian, lsp.

 1. Jinising seratan
  1. Cariyos (narasi)

nyariosaken satunggaling kawontenan, barang, tatacara, lan sanes-sanesipun. Tuladhanipun: dongeng, fabel, legenda, mite, lsp.

 1. Gegambaran (deskripsi)

nggambaraken kawontenaning barang, swasana, kedadosan, lsp. Tuladha: seratan bab papan wisata Goa Kiskenda, Pantai Glagah.

 1. Paparan (Eksposisi)

Ngandharaken utawi maparaken satunggaling maksud ancas utawi samubarang sanesipun. Tuladhanipun: caranipun damel tempe, gula aren, gula semut, lsp

 1. Penggalihan (Argumentasi)

nggandharaken gagasan-gagasan ingkang dipunkantehni katrangan-katrangan, dhedhasar pawadan-pawadan kangge nyaruwe, nampik menapa nggiyataken penggalihan. Tuladhanipun: Pangaribawanipun formalin ing Bakso, Nglestantunaken budaya Jawi, lsp.

 1. Ajakan (Persuasi)

seratan ingkang wosipun ngajak-ajak tiyang sanes supados tuwuh kayakinanipun satemah sarujuk saha nyengkuyung gagasanipun ingkang nyerat. Tuladha: Iklan, pengaosan agami, lsp.

 1. Caranipun nyerat artikel:
 • Nemtokaken tema utawi topik ingkang badhe kaserat (prayoginipun topik ingkang enggal)
 • Nemtokaken medhia menapa lan pundi ingkang badhe mahyakaken karya menika (awit saben medhia gadhah paugeran piyambak-piyambak)
 • Nemtokaken irah-irahan
 • Pados bahan-bahan ingkang wonten gegayutanipun kaliyan tema, langkung sae dipunkantheni gambar utawi foto.
 • Damel cengkorongan artikel, saben cengkorongan dipunracik wosipun
 • Mekaraken cengkorongan dados seratan ingkang wetah
 • Basa ingkang dipunginakaken ringkes lan mentes.
 • Ukaranipun prasaja, nanging runtut supados pamaos boten bingung.
 • Antawisipun tema, irah-irahan, lan isi kedah sambung.
 • Boten ajrih, lingsem, mutung menawi seratan ingkang dipunkintun ing medhia boten saged kapacak.

Tags: #Artikel Jawa #Materi Artikel Jawa #pengertian Artikel Jawa #tegesipun Artikel Jawa

Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER Bahasa Jawa K13
PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER Bahasa Jawa K13
PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER k13 Revisi
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU dan SISWA k13 Revisi
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU dan SISWA k13 Revisi
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU dan SISWA Berikut
Kumpulan RPP Bahasa Jawa K13 Revisi SMA MA SMK
Kumpulan RPP Bahasa Jawa K13 Revisi SMA MA SMK
RPP Bahasa Jawa K13 Revisi Edusiana.com –
Must read×

Top
×