Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

bahasajawa
Materi Artikel Basa Jawa
Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel inggih menika “karya tulis lengkap” tuladhanipun laporan pawarta utawi esai wonten ign majalah. Miturut pangertosan artikel ingkang ideal menika ngrembak salasatungaaling tema kanthi cetha.
Titikanipun artikel: Lugas (makna ingkang sanyatanipun), logis (saged dipun nalar), tuntas (jangkep), obyektif, cermat, jelas dan padat (cetha lan ringkes)

Tata Krama ateges unggah-ungguh, subasita, tindak-tanduk utawi tata trapsila ingkang boten kaserat (norma).

Undha-usuking Basa Jawa

Ngoko lugu

Ngoko Ngoko Alus
Basa Jawa
Krama Krama Lugu
Krama Alus

Ngoko Lugu
• Ukaranipun minggunakaken tembung ngoko sedaya.
• Kaginakaken antawisipun paraga rerembagan ingkang raket.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Pirembagan dening bocah padha bocah ingkang sampun raket utawi kulina srawung.
– Tiyang sepuh kalihan bocah.
Ngoko Alus
• Wonten perangan-perangan ingkang ngginakaken tetembungan saking krama inggil.
• Minangka tandha pakurmatan.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Pirembagan putri kalihan kakungipun.
– Kanca kalihan kanca ingkang sampun kulina srawung, ananging taksih ajen-angajeni.
– Tiyang sepah kalihan tiyang ingkang langkung enem ananging statusipun kalah urmat.

Krama Lugu
• Minggunakaken tembung krama sedaya boten wonten tembung ngoko utawi krama inggilipun.
• Namung samadya anggenipun nandukakaken raos urmat kinurmatan.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Pirembagan antawisipun tiyang ingkang statusipun sami, ananging sampun kulina sarta taksih urmat angurmati.
– Pirembagan antawisipun tiyang ingkang statusipun langkung andhap, ananging taksih angurmati.

Krama Alus
• Langkung nandukaken raos urmat.
• Migunaaken tembung krama ugi krama inggil.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Kangge pirembagan tiyang ingkang statusipun sami, ananging taksih urmat ingurmatan amargi dereng kulina srawung.
– Kangge pirembagan marang tiyang ingkang statusipun langkung inggil.
– Kangge pirembagan putra kalihan tiyang sepah.
Kangge sesorah ingkang asifat perlu ngginakaken unggah-ungguh.

Tags: #Artikel bahasa Jawa #Artikel Jawa #Aturan dalam neulis artikel Jawa #Bahasa Artikel #Bahasa dalam artikel bahasa Jawa #bahasa jawa orang meninggal #Contoh Artikel Bahasa Jawa #Materi Artikel Jawa #Materi Bahasa Jawa #Materi dalam menulis artikel Jawa

Nilai Ulangan Video Pawartos
Nilai Ulangan Video Pawartos
    Penting!!! Nilai ini masuk di
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
info gempa pacitan dan madiun
info gempa pacitan dan madiun
Pada tanggal 18 februari 2018 telah terjadi gempa bumi yang berdasarkan info dari bmkg berasal dari Jawa Timur.   Gempa bumi terasa dari madiun dan pacitan.Bahkansampaisiyogyakarta getaranya terasa.
info gempa 18 februari 2018
info gempa 18 februari 2018
Telah terjadi gempa bumi pada tanggal 18 februari 2018 pada pukul 01.50. Untuk lokasi dan seberapa besar belum di ketahui, namun yang jelas terasa sampai di jogja. Update dari bmkg, beriku ini keterangannya. Silahkan di share
Must read×

Top
×