Materi Nyerat lan Maos Geguritan

In Materi, News

GEGURITAN

Geguritan menika saking tembung gurit ingkang tegesipun seratan. Geguritan menika salah satunggaling asil kabudayan Jawi modern. Sinten kemawon saged ndamel geguritan. Nganggit geguritan menika saged ngandharaken pengalaman pribadi utawi gambaran kawontenan ing masarakat, utawi pagesanganipun tiyang ing alam donya miturut jamanipun.

Geguritan wujudipun langkung mardika tinimbang tembang. Nganggit geguritan boten prelu ngginakaken paugeran ingkang gumathok kados wonten ing tembang, pramila geguritan saged dipunwastani puisi bebas.

Ingkang kedah dipungatosaken nalika maos geguritan (4W) inggih menika :

 1. Wicara : pocapan cetha, leres, jelas, tegas, boten bindheng, boten blero.
 2. Wirama : minggah mandhapipun swanten, lirih saha seronipun swanten (irama)
 3. Wirasa : ngraosaken salebeting manah ing geguritan (susah, semangat, nelangsa)
 4. Wiraga : ekspresi /patrap (sikep, obahipun badan, lan pasemon (rai).

 

Tuladha Geguritan

OMAH

 

Rikala Aku lelungan…….

Adoh ……… tumuju papan liyan

Sing dakeling-eling kapan aku

Bali mulih menyang omah……….

 

Omah …..

Papan panggonan kanggo mulih

Papan panggonan kanggo ngenam penggalih

Papan panggonan kanggo ngarih-arih

Sakehing penggayuh kang lagi digalih

 

Omah …….

Sanadyan wujude amung prasaja

Sing baku bisa kanggo nata ayeming nala

Ora kudu mewah, njegregeg magrong-magrong

Kang bisa gawe merining liyan

 

Omah ……..

Digawe ora kudu nganggo dredah

Ora kudu nganggo sawiyah-wiyah

Apa maneh kudu nganggo njarah rayah

Apa iya bisa digawe berkah?

 

Omah ……..

Sing digawe ora kudu mewah

Berkah amarga dadi lambang kamulyan

Berkah amarga bisa njunjung drajat

Ora nglelara atine rakyat

 

Romaluatis
Panjebar Semangat No.21
21 Mei 2011, Hlm.40

 

Latihan Nulis Geguritan

Geguritan iku wujud puisi Jawa modhern kang tembung-tembunge singkat, mentes, bisa nggunakake purwakanthi, nanging ora nganggo paugeran metrum kaya dene geguritan. Miturut Endraswara (2003: 224-229), amrih bisa nulis puisi/geguritan kanthi becik, bisa migunakake enem (6) laku minangka tuntunan mekarake kreativitas, yaiku :

 1. Nglatih tanggap sasmita, yaiku nglatih ‘kepekaan diri’ kang bisa katindakake kanthi seneng nggatekake kahanan sakiwa-tengene, seneng mbandhingake kahanan, lan sapiturute.
 2. Nangkep ilham, ilham ing kene bisa ditegesi cahya kang bisa
 3. Ngetokake tembung pisanan minangka tembung kang bisa nuntun tembung-tembung sateruse. Satembung mau bisa didawakae kanthi menehi pitakonan apa, sapa, piye, kapan, lan ing papan ngendi. Kanthi mangkono satembng mau bisa nglairake embrio-embrio kang bisa ditulis sauger isih komprehensif, koheren, lan
 4. Ngolah tembung, bisa katindakake kanthi nyusun tembung-tembung kang kawetu saka ilham mau.
 5. Menehi vitamin ing tembung-tembung mau. Yen tembung-tembung mau karasa durung wangun lan durung pas, bisa diwenehi kagunan basa ‘the art of literature’ (purwakanthi, wangsalan, entar, pepindhan, paribasan, lsp)
 6. Nyeleksi tembung bisa katindakake kanthi mikirke sapa kang bakal maca/konumen, kaya ngapa kang dibayangke, sabanjure bisa nngganti tembung-tembung kang kurang mathis mu sadurunge dibundhel utawa rampung. Kanthi mengkono, kaajab bisa tuwuh geguritan kang prasaja nanging mentes isine lan narik kawigaten dening pawongan kang maca.

 

Nalika nulis geguritan bisa kabiji saka :

 1. Runtute tembung lan ide, prayoga menawa ana estetika (purwakanthi, wangsalan, parikan, lsp)
 2. Logika lan kreativitas kang ngemot makna.
 3. Ing saben larik ana gayutan makna karo irah-irahane.

Amrih geguritn dadi becik, ana sauntara cara sing bisa ditindakake, yaiku (1) nemokake gagasan/idhe luwih dhisik (‘momen puitk’ utawa bab sing endah lan nabet ati); (2) nyelarasaken antarane wujud lan isine geguritan (ana gayutane sing endah lan laras antarane wosing-rembug karo carane mbablasake wosing-rembug; (3) mujudake geguritan sing cetha ancase (dudu guritan sing jelas kekarepane) lumantar ceplesig anggone mbabar; (4) ngatonake dayane pribadhi penggurit lan bias nuduhake asli reriptane; (5) bids nuduhake yen riptane iku unik (beda karo liyane); (6) bias njembarake wawasane sing padha maca tumrap gumelaring urip ing madyaning jagad (gawe pepadhang  muring padha gelem mikir prakara becik).

Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
info gempa pacitan dan madiun
info gempa pacitan dan madiun
Pada tanggal 18 februari 2018 telah terjadi gempa bumi yang berdasarkan info dari bmkg berasal dari Jawa Timur.   Gempa bumi terasa dari madiun dan pacitan.Bahkansampaisiyogyakarta getaranya terasa.
info gempa 18 februari 2018
info gempa 18 februari 2018
Telah terjadi gempa bumi pada tanggal 18 februari 2018 pada pukul 01.50. Untuk lokasi dan seberapa besar belum di ketahui, namun yang jelas terasa sampai di jogja. Update dari bmkg, beriku ini keterangannya. Silahkan di share
Info Gempa 23 Januari 2018
Info Pusat Gempa 23 Januari 2018 Berdasarkan
Must read×

Top
×