Materi Pembelajaran Geguritan

In Materi

Materi Pembelajaran Geguritan Bahasa Jawa

Geguritan menika saking tembung gurit ingkang tegesipun seratan. Geguritan menika salah satunggaling asil kabudayan Jawi modern. Sinten kemawon saged ndamel geguritan. Nganggit geguritan menika saged ngandharaken pengalaman pribadi utawi gambaran kawontenan ing masarakat, utawi pagesanganipun tiyang ing alam donya miturut jamanipun.

Geguritan wujudipun langkung mardika tinimbang tembang. Nganggit geguritan boten prelu ngginakaken paugeran ingkang gumathok kados wonten ing tembang, pramila geguritan saged dipunwastani puisi bebas.

Ingkang kedah dipungatosaken nalika maos geguritan (4W) inggih menika :

  1. Wicara : pocapan cetha, leres, jelas, tegas, boten bindheng, boten blero.
  2. Wirama : minggah mandhapipun swanten, lirih saha seronipun swanten (irama)
  3. Wirasa : ngraosaken salebeting manah ing geguritan (susah, semangat, nelangsa)
  4. Wiraga : ekspresi /patrap (sikep, obahipun badan, lan pasemon (rai).
Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah
Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah
Sesorah Pepisahan Saking Wakil Kelas XII Assalamualaikaum
Materi Bahasa Jawa Sesorah
Materi Bahasa Jawa Sesorah
Sesorah Sesorah utawi pidhato limrah sinebat medhar
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa
Tuladha Pawartos Basa Jawa
Tuladha Pawartos Basa Jawa
Para pamirsa, Sugeng pepanggihan kaliyan kula …………..
Must read×

Top
×