Materi Pembelajaran Geguritan

In Materi

Materi Pembelajaran Geguritan Bahasa Jawa

Geguritan menika saking tembung gurit ingkang tegesipun seratan. Geguritan menika salah satunggaling asil kabudayan Jawi modern. Sinten kemawon saged ndamel geguritan. Nganggit geguritan menika saged ngandharaken pengalaman pribadi utawi gambaran kawontenan ing masarakat, utawi pagesanganipun tiyang ing alam donya miturut jamanipun.

Geguritan wujudipun langkung mardika tinimbang tembang. Nganggit geguritan boten prelu ngginakaken paugeran ingkang gumathok kados wonten ing tembang, pramila geguritan saged dipunwastani puisi bebas.

Ingkang kedah dipungatosaken nalika maos geguritan (4W) inggih menika :

  1. Wicara : pocapan cetha, leres, jelas, tegas, boten bindheng, boten blero.
  2. Wirama : minggah mandhapipun swanten, lirih saha seronipun swanten (irama)
  3. Wirasa : ngraosaken salebeting manah ing geguritan (susah, semangat, nelangsa)
  4. Wiraga : ekspresi /patrap (sikep, obahipun badan, lan pasemon (rai).
Tulahda Pranatacara Syawalan ing Sekolahan & Masjid
Tulahda Pranatacara Syawalan ing Sekolahan & Masjid
PANATACARA ING ADICARA SYAWALAN Berikut ini adalah
Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1
Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1
Soal Bahasa Jawa Kelas XII Semester 1,
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang/sekar  inggih menika reriptan utawi
Pasang Tarub lan Bleketepe
Pasang Tarub lan Bleketepe
Upacara Pasang Tarub lan Siraman        Salah
Must read×

Top
×