Pemahaman, arti dan bagian-bagian dari uyon-uyon

In Materi

Berikut pemahaman, arti dan bagian-bagian dari uyon-uyon dalam versi edusiana
KASUSASTRAN KANG TINEMU ING GENDHING

1. Cakepan yaiku syair, tetembungan kang dienggo ing tembang.
2. Cengkok yaiku lak-luking swara kanggo nglagokake tembang.
3. Gendhing yaiku lelagoning gamelan kawangun saking mawarni aspek karawitan.
4. Gamelan yaiku piranti karawitan kanggo ngiringi tembang, kayata; bonang, kendhang, gong kempul, gender, gong gedhe, peking, demung, saron, kenong, slenthem, gambang, rebab, siter, lsp.
5. Laras yaiku rasa thinthingane swara cendhak nganti swara dhuwur.
6. Titi laras yaiku angka minangka gantine laras (swara cendhak tekan swara dhuwur).
7. Pathet yaiku ukuran cendhek lan dhuwure swara kanggo nglagokake tembang.
8. Pedhotan yaiku pamedhoting swara ing tengahing tembang ing saben larik.
9. Senggakan yaiku unen-unen mawa lagu ing satengahing tembang kang binarung swaraning gendhing/ pradangga
10. Swarawati yaiku waranggana, pesindhen, penyanyi putri.
11. Wiraswara yaiku penyanyi kakung.
12. Gerong yaiku tembang kang dilagokake bareng karo gamelan kanggo mbarengi gendhing, dene sing gerong para wiraswara/ pradangga.
13. Sindhenan yaiku tetembangan kang dilagokake dening waranggana utawa pesindhen binarung swaraning gamelan/ lelagoning gendhing.
14. Irama yaiku ukuran rindhik rikating panabuhing gamelan.
15. Bawa yaiku tembang kanggo mbukani gendhing utawa miwiti gendhing tanpa tabuhan.
Buka yaiku tetabuhan utawa swara kang kanggo bukani gendhing.

Tags: #arti dan bagian-bagian dari uyon-uyon #gendhing jawa #pangertosan gamelan #pangertosan uyon-uyon #Pemahaman #pengertian uyon-uyon #swarawati #uyon-uyon jawa #wiraswara

Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah
Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah
Sesorah Pepisahan Saking Wakil Kelas XII Assalamualaikaum
Materi Bahasa Jawa Sesorah
Materi Bahasa Jawa Sesorah
Sesorah Sesorah utawi pidhato limrah sinebat medhar
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa
Tuladha Pawartos Basa Jawa
Tuladha Pawartos Basa Jawa
Para pamirsa, Sugeng pepanggihan kaliyan kula …………..
Must read×

Top
×