Tradisi Nguras Gentong dan Maknanya

In Materi
Nguras Gentong di Makan Imogiri

Nguras Gentong di Makam Imogiri

Tradhisi Nguras Genthong / Enceh Makam Raja-raja Mataram ing Imogiri

Edusiana.com- Tradhisi Nguras Enceh menika salasatunggaling upacara rutin ingkang dipunwontenaken ing wulan Sura ing Makam Imogiri. Upacara menika dipuntindakaken dening abdi dalem Kraton Surakarta saha Ngayogyakarta. Upacara menika dipunwontenaken ing dinten Jum’at Kliwon utawi Selasa Kliwon. Enceh utawi genthong ingkang dipunkuras menika cacahipun wonten sekawan genthong. Bapak Slamet, salsatunggaling juru kunci ing makam Imogiri ngandharaken genthong menika Nyai Danumurti, Kyai Danumaya, Kyai Mendung lan Kyai Siyem.

Toya asiling kurasan menika wau dipunpitadosi saged paring berkah, saha kangge jampi maneka warna penyakit. Bapak Slamet, ugi mratelakaken bilih dumugi samenika taksih kathah ingkang pados toya kuasan genthong menika. Ingkang nyata kathahing para warga ingkang sami dhateng ing upacara nguras genthong kangge pados toya kurasan kala wau, inggih menika ingkang dipunwontenaken ing dinten Selasa, 12 November 2010.

Prosesi dipunwiwiti dening abdi dalem Surakarta ingkang diunpimpin Bupati Juru kunci Surakarta KPH Haryo Suryanagara. Sasampunipun maos donga saha panyuwunan, lajeng ingkang salajengipun nguras kalih genthong, ingkang menika Kyai Mendung lan Nyai Siyem.  Kalajengaken abdi dalem Ngayogyakarta ingkang dipunpimpin Bupati Juru kunci Purulaya KRT Hastanagara nindakaken ritual nguras genthong Kyai Danumaya dan Nyai Danumurti.

Tradhisi nguras genthong menika, salasatunggaling upacara tradhisi ingkang wonten ing Ngayogyakarta, senaosa jamanipun sampun majeng, nanging upacara tradhisi kados menika kedah tansah dipunlestantunaken supados saged lestantun.

Tags: #nguras enceh #nguras gentong #pawarta nguras gentong #pawarto nguras enceh

Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
Must read×

Top
×