Contoh Biografi Bahasa Jawa

Di News 5962 views
Seniman Jogja

Seniman Jogja

Contoh Biografi Bahasa Jawa
Kenalan Karo:
PAK SIS WIYOTO KARDILAN
BUDAYAWAN lan SENIMAN SAKA BANTUL


Pak Sis Wiyoto Kardilan utawa biasa disebut Pak Kardilan yaiku wong tuwa kang wiwit enom nganti seprene nguri-uri kabudayan jawi. Kardilan kang umure lahir ing tanggal 8 Juli 1938, anak lanang saka Bapak Kariyo/Suyut lan Ibu Jenjem. Pak Kardilan iku anak ketelu saka, Kardiso, Kadiyem, banjur Kardilan, uga duwe adi siji yaiku Kaliyem, duwe garwa siji yaiku Tumilah kang umure 60 tahun anak saka Harjo Sentono/Mijo lan Ibu Tukinem yaiku anak tunggal Dukuh Kategan/Patalan, Kabupaten Bantul.

Saiki mapane ana ing dusun Dukuh Kategan, Kelurahan Patalan, Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta. Pak Kardilan lan Bu Tumilah diparingi putra wolu kang saiki wus padha mentas dhewe-dhewe, saka wolung putra iku lanange telu, wedoke lima, yaiku Bambang Sulistyo, BSc kang kerja wiraswasta, Dra Sulistyaningsih kang dadi Kepala Sekolah SMP ana ing Sukaraja, Dra Esetyowati guru SMA Bima ing NTB, AKBP.Ir Prastyo, Msi dosen Akpol ing Semarang, Angung Riyanto, Spd Guru SMA Muhammadiyah ing Surakarta, Eni Pusriyanti SSN guru tari lan dadi Ketua pesatuan guru ing Bantul, Etik Prasmawati, Spd kang melu bojone Bripka Aris Suharyono kang ana ing wates, Drh Arum Setya Ratri kang lagi magang ing Dep. Pertanian ing Wates. Kang duwe putu saka anak-anake mau kang ana telulas.

Lulusan saka SGB lan merga ketekunane uga pinter pak Kardilan tau oleh beasiwa sekolah SGB (Sekolah Guru Bagian Jurusan SD). Miturut dheweke, samangsa sekolah mesthi oleh beasisawa, dadi ora ngabot-aboti wong tuwane samangsa dheweke sekolah.
Pak Kardilan biyene tau nyambut gawe ing antarane, tahun 1958 ngajar ana ing SD Kalidadap lan Panjang Reja, Kecamatan Pundong Bantul nganti 20 tahun. Banjur diangkat dadi Kepala SD Becari, Kelurahan Selo Harjo, Kecamatan Pundong, Bantul, kala tahun 1980-1985. Sawise dadi kepala sekolah Kardilan diangkat dadi Penilik kebudayaan ing Kecamatan Jetis, Pundong, Kretek, lan Bambang Lipuro, ing wektu re organisasi DEKDIKBUD sawise resmi banjur dipasrahi nyekel kecamatan Jetis, yaiku saka tahun 1985-1993, pengawas TK lan SD ing kecamatan Imogiri tahun 1993-1998, lan pensiun tanggal 1 Agustus 1998.

Sawise pensiun pak Kardilan banjur ngabdi dadi GTT (Guru Tidak Tetap) ana ing SMA Negeri 1 Pundong nganti sepriki, yaiku mulang njait lan basa Jawa nganti tau anake njaluk supaya bapake leren saka mulang, amarga sepuh, lan supaya leren ana ing ngomah, nanging bapak iku mau tetep ora gelem, lan nganti anake matur “Pak njenengan mang kendel mawon ngajaripun, bayaripun bapak ing samenika kula ganti tikel loro saben sasi menawi bapak purun kendel”, nanging tetep wae ora gelem. Umur 75 tahun ora kok dadi alasan pak Kardilan wegah mulang, nanging mulang malah didadekake hiburan supaya ora cepet pikun, dheweke uga kandha yen prihatin karo bocah kang ora seneng nyinau basa Jawa. Gandheng guru basa Jawa ing SMA Pundong isih kekurangan, dheweke tetep dijaluki tulung mulang nganthi sakuwate. Senajan wus ngancik umur 75 taun, pak Kardilan isih tetep ketok rosa, kanyata nganti saiki saben dina minggu jam sepuluh dheweke melu kegiatan tenis guru-guru ana ing SMA Pundong.

Pengalamane samongsa ana ing dinas kebudayaan yaiku dheweke dipasrahhi kon nguripake kabudayan jawa kang wis ditinggalke banjur Pak Kardilan nyetusake rong kesenian tradisional, antarane: ninik thowong kang ona ing dusun Grudho, kel. Pajangrejo, kec Pundong, Bantul. Kang nganti saiki isih tetep dilestareke sanajan wis ora nyambut gawe ing dinas kebudayaan. Kesenian nini thowong iku kesenian kang awujud boneka didandani memper kaya uwong wadhon banjur diiringi gamelan nganti ana roh kang ngeslupi. Kesenian tradisional kang angka loro yaiku gejog lesung nganti saiki isih tetep dilakoke. Pak Kardilan tau oleh penghargaan amarga bisa nyetuske seni gejog lesung ing mongsane jumenengan SHB X, bisa nampilke telungatus sewidak penari masal saka ibu PKK Kec. Jetis, saka telungatus sewidak penari kuwi mau banjur digawe kelompok-kelompok kang digawe tulisan Ngayogyakarta Hadiningrat, Hamengku Buwono X, Jaya Wijayanti, Bantul Prajo Tamansari.
Sakliyane kesenian iku Pak Kadialn uga duwe kesenian lan ketrampilan didhuweni yaiku njait, elektronik, gawe kerajinan saka mawarna-warna anyaman saka pring. Dadi saka kesenian lan ketrampilan kuwi mau bisa kanggo tambahan nyukupi kebutuhan uripe, kanyatan nganti saiki dheweke dijaluki tulung nglatih karawitan ing dusun Gulon Kel. Srihardono, Pundong, ngulang gejog lesung ing dusun Watu Kel. Panjangreja, Kec. Pundong, sholawatan ing Gulon lan seni thek-thek ing Sragen Kel.Sri Hardono, Pundong. Sakliyane kuwi dheweke uga buka kursus njait tau mulang wong Tiong Hoa nang Jln. Abu Bakar. Yen kesenian anyaman iku mung diengo samongsa ana tangga teparo kang mnbutuhke.
Susah senenge pak Kardilan antarane tau dijaluki tulung ngisi ana ing mantenan tanggane pentas wayang wong, sak keluwarga yaiku bojo lan anak-anake kabeh . Pak Kardilan dianggep wong sing dituwakake ana ing daerahe. Lan susahe tau dirasani karo wong, samangsa muride tari sinau tari karo dheweke “kowe kuwi dadi muride Kardilan mung bakal dadi intiping neraka”. Amarga muride tari pak Kardilan dianggep nglakoni musrik. Nanging pak Kardilan ora ndadekake masalah, dheweke nganggep wong kang ngomong iku mau wong kang ora reti ngelmune (utawa ngelmune cethek) banjur bisane muk muni-muni, uga bisa karana wong iku serik karo dheweke.

Pengalamn organisasi kang tau dilakoni yaiku, tau diangkat dadi ketua pengurus PWRI tingkat kabupaten Bantul, dadi pengurus lan pengawas keuangan PWRI Pundong. Ing Tahun 1994 tay dianggkat dadi anggota DPR, nanging durung nganti dadi anak-anake padha protes yen dheweke dadi anggota DPR, marga ana-anake duwe alasan upama bapakne dadi anggota DPR mesti banjur ora ana wektu kanggo keluarga lan ninggalake masyarakat. Kamangka dheweke dibutuhake wong akeh ing masyarakat daerahe. Sabanjure dipikir-pikir apa kang dadi alasan anake ora ngolehake banjur Pak Kardilan mutusake ora nampa diangkat dadi anggota DPR.

Merga ketekunane lan pinter pak Kardilan tau oleh beasiwa sekolah SGB (Sekolah Guru Bagian Jurusan SD). Miturut dheweke, samangsa sekolah mesthi oleh beasisawa, dadi ora ngabot-aboti wong tuwane samangsa dheweke sekolah.

Pak Kardilan duwe pangarep-arep, kang sepisan pengin supaya para mudha gelem nyinau lan nglestarekake kesenian tradisonal Jawa, kususe kesenian Kang ana ing daerah Yogyakarta. Karana ing wektu dheweke ngajar karawitan wong Amerika, wong iku mau ngomong yen dheweke gumun kenapa bocah-bocah enom kok padha ora seneng karo kesenian tradisine, wong Amerika iku uga kandha yen kesenian Jawa iku endah tenan, lan akeh banget pitutur-pitutur budhi pekertine kaya kang ana ing isining tembang-tembang, nanging keneng ngapa ora padha disenengi.

Kenapa Nagara Indonesia saiki dadi Amruk, akeh wong kang korupsi, ora duwe tata karma, pak Kardilan nerangake bab iku mau sebape marga pelajaran budi pekerti wus diilangi. Dheweke tau protes babagan pelajaran budi pekerti kang diiangi mau, banjur alasane jare budi pekerti wus dititipake ana pelajaran agama. Nanging nyatane kang ana, pelajaran agama ya mung ngajarake babagab Agama thok.
Seka iki mau pak Kardilan weling gandheng pelajaran Basa Jawa saiki wus dilebokake ing pelajaran muatan local, guru basa Jawa bisa mulang budi pekerti kang luhur, supaya calon pemimpining sesok bisa duwe tatanan samangsa mimpin nagara.

Tags: #bahasa jawa #bapak kardilan seniman jogja #biografi bahasa jawa gratis #biografi kardilan budayawan jogja #biografi sis kardilan #biografi sis kardilan guru #contoh biografi bahasa jawa #contoh biografi boso jowo #free biografi bahasa jawa #gratis biografi bahasa jawa #kardilan guru seniman jogja #kardilan kesenian jogja

Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja, Jasa Akta
Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Baca Juga×

Top
×