Contoh Cerkak Tibo Getun

Di News 2494 views

Contoh Cerkak
Tiba getun
Sak luluse SMP Hardi kang ora kenal-kenala karo bocah wadon, saiki malih dadi wong kang raja tega. Ora urusan karo susahe wong liya, kang dadi korban tumindake. Aja kok kenalan, disawang wong wadon bae mesthi banjur ndungkluk ora karuan nutupi rasa isine marang bocah wadon kang nyawang dheweke. Biyen karo sak banjure Hardi SMA pancen wus kaya banyu kang ana ing gelas banjur dikurepake, mawut-mawut pating dlewer ora karuan. Semana uga karo tumindake Hardi.


Pancen rupane Hardi bagus, resikan, awake putih dhuwur, sapa bae kenya kang nyawang Hardi bakal kepencut. Nganti ana ing sekolahane bae akeh kanca-kancane wadon kang pengin dadi pacare, senadyan wus padha reti yen Hardi wus duwe pacar. Restu, yaiku wong wadon kang beja bisa pacaran karo Hardi, senadyan rupane ora pati ayu nanging Hardi gelem pacaran karo Restu.

Saben budhal sekolah Hardi mesthi mampir ana omahe Restu, kebeneran omahe Restu ora adoh saka sekolahane, dadi Hardi saben dina yen menyang sekolah ngampiri, banjur yen mulih sekolah ngeterake mulih. Gawe meri kanca-kancane kang nyawang, saben dina boncengan, katon mesra banget, luwih-luwih kancane kang seneng marang Hardi nanging ora oleh piwales tresnane.

Setaun suwene pacaran, Hardi lan Restu ayem-ayem bae anggone pacaran, malah tansaya regeng. Kaya prau karo dhayung kang ora bisa dipisahake, ngendi ana Hardi mesti kono ana Restu.

Restu duwe rasa tresna marang Hardi wiwit pisanan weruh Hardi dadi pemandhu MOS ana ing sekolahane, kebeneran Restu iku kepener salah sijining murid anyaran kang di pandhu. Rasa tresnane kepati-pati, nganti sawijining dina dheweke ngonangi yen Hardi wus tega mbagi tresna marang Kenya liya. Dheweke reti merga maca sms kang ana ing HPne kang mase.

“Mas, apa maksude sms iki kok nganggo tembung tresna-tresna barang?”, kenapa njenengan tega nglarani kula! Apa ya kurang tresna kang tak wenehke marang kang mas? Apa-apa kang mas suwun wus tak coba turuti kabeh, nanging kenapa piwalesmu kaya mengkono, oalah mas!
Hardi ora bisa muni apa-apa, dhasar apa kang diwaca iku ya pancen saka pacare sing lagi telung wulan jadian. Asih, iku bocah wadon kang bisa gawe atine Hardi mlintir, pancen ayu rupane, babag yen karo Hardi. Ora kaya si Restu kang ireng, ayune pas-pasan pisan.

Senadyan ngono Hardi tetep nyoba nglerem atine dhenoke kang lagi nangis pating dlewer. “dek, aku ora bisa piye-piye, kabeh iki mau amung salah paham”. Tetep bae dhenoke ora percaya apa kang diomongke Hardi. Banjur dheweke bali ngomong, “dhek saiki mas ngaku bae, upama tak tutup-tutupi yo mesti suk kowe bakal reti. Aku pancen wus pacaran karo Asih wus telung wulan, saiki kabeh tak pasrahke karo adhek, upama adhek arep mutus hubungan iki, mas mung manut bae”. Dhenok ora semaur apa-apa, mumet kang dirasake. Ora sawetara suwe banjur Hardi pamit mulih, kanthi alasan wis wengi ora penak karo tangga teparo yen ora bali.

Kanggo ngilangi mumet Hardi dolan ana ing omahe Asih. Saksuwene omong-omongan sing wus gayeng iku mau, reti-reti HPne Hardi muni, bocahe bingung merga kang nelpon iku Restu kang pengen ngrampungke rembug sing durung rampung marang dheweke. Pindhah saka kursi banjur telpon diangkat, kanthi semaur lirih-lirih supaya Asih ora krungu apa kang diomongake marang dhenoke. Jalaran kuwi asih malah rumangsa ana sing aneh, banjur takon “ngopo to mas ngangkat telpon bae ndadak ngadoh karo lirih-lirih?” Hardi ora nggagas yen dijak omong. Asih tambah njontong rumangsa ora di gatekake, banjur di saut HPne saka tangan Hardi. Rebut kang ana sakbanjure reti kang nyemauri telpon iku wong wadon. Tambah-tambah sakbanjure reti yen wong wadon iku uga ngaku pacare Hardi.

Karepe arep golek tombo mumet, nanging ora sudha masalahe malah tambah mumet kang ana. Masalah kang digawe dhewe, uga kudhu dirampungake dhewe. Saiki kabeh padha nangis merga lelakone kang wus dilakoni. Hardi duwe rencana pengin nemokake pacar-pacare iku mau. Nanging sadurunge ditemokake, Restu dipeksa kon ngomong yen deweke iku deneng marang Hardi nanging Hardi mung nganggep adhi marang dheweke. Geneya dikon ngono dheweke tetep bae manut apa kang diweling kang mase, amarga Restu tresnane wus mentok marang kang mas Hardi.

Simpang lima jam lima sore, iku kangsene Hardi karo pacar-pacare ketemu. Sawise padha ketemu banjur Restu ngomong apa kang diwelingake kang mase. Asih banjur ora pati mecucu sabanjure krungu apa kang wus dinyatake wedokan kang ngaku-ngaku pacare Hardi, senadyan pancen iku pacare temenan nanging merga dheweke ora ngerti.

Bubar seka papan iku banjur Hardi ngeterake mulih Asih, asih mung ngguya-ngguyu bungah, apa kang di pikirke ora kaya di bayangke. “Mas aku njaluk ngapura wis duwe pikiran kang ora bener marang kang mas”, wangsulane “ora dadi apa dhik, sek penting adhik wus ora nesu maneh karo kang mas”.

Pancen Asih wis kena di atasi, nanging Restu isih tetangisan nampa lelakon wus dingonokake pacare dhewe kang ditresnani. Rong wengi suwene nangis ora pijer leren, njalari dheweke tiba lara. Bajur bapakne nakoni apa kang njalari bisa gawe tangise anake, reti ditakoni kaya mengkono Restu banjur blaka marang bapakne.

Esuk-esuk jam enem Hardi nyelah montore bajur menyang sekolah. Ana ing tengah-tengah ndalan Hardi dicegat bapakne Restu, di takoni werna-werna kang njalari anake nangis lan dadi lara. Hardi mung meneng bae, bingung arep semaur apa. Kanyatan apa kang ditakokake bapak iku mau pancen bener. Ora suwe muring-muring banjur bapak iku kandha yen Restu lara lan mung yebut-nyebut jenenge Hardi bae. Bingung arep dikepiyekake supaya anake mari, banjur Hardi dijak mulih lan ditemokake anake.

Nyawang Rastu kang lemes, Hardi melu lemes, getun kang kepati wus tega nglarani wong kang bener-bener bisa tresna kanthi tulus marang dheweke, nanging piwalese malah kaya mengkono. Bocah lanang iku reti-reti malah ngglolo nangis lan kandha marang dhenoke yen dheweke njaluk ngapura lan ora bakal mbaleni meneh lelakon kang ora sakmesthine dilakoke iku.

Asih kang ayu rupane iku dipedhot dadi pacar karo Hardi, senadyan ayu nanging Asih bocae menthel, seneng njaluk ditukoke barang sing larang regane. Beda karo Restu, senadyan ora pati ayu nanging ora tau njaluk aneh-aneh marang dheweke, apa maneh kon nukokake sing larang-larang. Dasare Restu anake wong sugih pisan.

Biyen sakdurunge kedadeyan kaya mengkono, kang ana ing pikirane Hardi, mungkin seneng bisa duwe pacar loro, sing siji senadyan ora ayu nanging sugih, apa-apa bisa keturutan lan pacar sing siji ora sugih nanging ayu rupane, paling ora iso ngrasake loro-lorone ya duwe pacar ayu, ya duwe pacar anake wong sugih.

Jebul apa kang dingen-ngen ora bisa seneng kaya kang dibayangake. Seneng nanging yo ora tentrem merga kudu dhelik-dhelikan yen arep pacara, ndak konangan. Hardi ya sadhar yen lelakone iku mau wus nglarani wong liya. Wiwit wektu iku Hardi janji ora bakal dolanan cah wedok, apa maneh nglarani wong kang tresna tulus marang dheweke!!

Tags: #bahasa jawa cerkak #cerita 17+ #cerita cekak 17+ #cerita cekak sma #cerita cekak smp #cerita cekak tibo getun #cerita dewasa #cerita remaja #cerita remaja 17+ #cerkak #cerkak bahasa jawa remaja #cerkak gratis remaja #cerkak judul tibo getun #cerkak remaja #cerkak remaja download gratis #cerkak remaja tibo getun contohnya #contoh cerita cekak #contoh cerita dewasa #contoh cerkak #contoh cerkak jawa gratis #contoh cerkak remaja #contoh cerkak remaja bahasa jawa #contoh cerkak tibo getun dalam bahasa jawa gratius #downlaod cerkah dewasa #download cerkak bahasa jawa #download cerkak bahasa jawa gratis unduh #download cerkak jawa gratis #download gratis cerita cekak #download gratis cerkak dalam bahasa jawa #download gratis cerkak remaja #pelajarang cerkak bahasa jawa #tibo getun #tibo getun cerkak remaja #unduh cerkak bahasa jawa

Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Berikut ini adalah Rekomendasi Saham 13 Desember
Baca Juga×

Top
×