Contoh Soal Mid Bahasa Jawa Kelas X Semester 2

Di News 4643 views

Edusiana.com- Asalam, Wr, wb. Berikut ini merupakan contoh soal mid semester 2 Bahasa Jawa, soal ini merupakan soal bahasa jawa kelas x, karena materi terdapat pada materi-materi pelajaran bahasa jawa kelas X SMA / SMK.

I. Wangsulana pitakonan-pitakonan ing ngisor iki kanthi milih huruf A, B, C, D utawa E kang kaanggep becik!

1. Tari tradhisional bisa nyengkuyung majuning pariwisata. Tembung tari ngemu teges …

a. Obahing badan kang ora nganggo paugeran tertamtu

b. Obahing badan kang kacipta dadi endah

c. Obahing badan kang dilestarekake minangka perangan kabudayan

d. Obahing awak nalika ana swara gamelan

e. Obahing awak kang dibudidaya amrih lestari

2. Ing babagan pariwisata kang dadi wosing gati ing tari yaiku …

a. Gebyaring pagelaran

b. Akehing paraga

c. Jangkeping busana

d. Kaendahan

e. Luwesing tari

3. Tumrap wisatawan mancanegara tari tradhisional luwih narik kawigaten sebab …

a. Nengsemake yen ditonton

b. Anane konvensi gumathok kang kudu ditindakake kanthi premati

c. Ora nate disumurupi ing negarane kono

d. Kanggo sarana refreshing mulihake semangat

e. Nuwuhake kesan kang jero ing pikiran

4. Tanya Rotikan mratelakake yen beksa tradhisional kalebu weight bearing exercise kang ngemu teges …

a. latiyan kang paedahe kanggo gawe kuwat awak

b. latiyan kang migunakake aboting awak nalika ngadeg

c. migunakake latiyan kanggo sarana seger awak

d. latiyan kang tundhone gawe aboting awak

e. latihan kang bisa mundhakake aboting awak

5. Beksa tumrap kang mbeksa uga minangka sarana nyengkuyung majuning pariwisata. Kejaba iku, uga kanggo …

a. Nyempulurake adat minangka perangan kesenian

b. Nguri-uri lan nglestarekake kabudayan Jawa

c. Gawe regeng pertunjukan seni tradhisional

d. Melu ngipuk-ipuk ngrembakaning kesenian

e. Sarana gawe mongkog masyarakat Jawa

6. Para penari tansah mbudidaya amrih wegig anggone nari. Tembung wegig tegese padha karo …

aPana

b. Wani

c. Paham

d. Trep

e. Pinter

7. Ing ngisor iki ora kalebu cara supaya tari tansah lestari …

a. Diwulangake ing sekolah

b. Dianakake maneka warna lomba tari

c. Melu kursus tari

d. Nggawe aturan kang isine ngejak saben wong kudu nari sabisane

e. Digawe dhokumentasi sawarnaning tari

8.Piwulang kang bisa dipethik saka wacana “Nglestarekake tari tradhisional kanggo nyengkuyung pariwisata” yaiku…

a. Gladhen tari minangka sarana kanggo nggrengsengake budaya

b. Kanthi nari ateges nglestarekake budaya kang tundhone gawe majuning pariwisata

c. Tari dadi sarana ngudi awak tansah sayah

d. Tari tradhisional migunakake piranti kang ndadekake tari saya adiluhung

e. Tari tradhisional nyengkuyung pariwisata sebab akeh paraga kang kawentar utawa terkenal

9. Tuladha kesenian tradhisional Jawi ingkang mboten mawi cariyos inggih menika …

a. Jathilan

b. Ringgit purwa

c. Ludruk

d. Kethoprak

e. Sandiwara

10. Ing kitha Ngayogyakarta kathah kagelar jathilan ing maneka warna adicara. Asaling jathilan miturut sejarahipun saking …

a. Betawi

b. Bali

c. Sumedang

d. Tanah Jawa

e. Makasar

11. Jathilan dadi kesenian sing paling tuwa ing tanah Jawa. Jathilan diwiwiti nalika Kramaleya lan Ki Jasana nggoleki sapa?

a. Santri pondhok Gebang Tinatar

b. Imam Besari

c. Bagus Burham

d. Raden Tumenggung Sastranegara

e. Jasana

12. Pondhok pesantren kang dadi papane Bagus Burham nggegulang ilmu yaiku …

a. Tebu ireng

b. Gebang Tinatar

c. Krapyak

d. Ngruki

e. Wahid hasyim

13. Kramaleya lan Ki Jasana minangka utusan kang didhawuhi golek Raden Ngabei Ranggawarsita. Kramaleya dadi utusane sapa?

a. Tumenggung Sastranegara

b. Imam Buntari

c. Bagus Burham

d. Imam Besari

e. Raja Madiun

14. Apa gunane pecut kang tansah digegem dening pemimpin jathilan?

a. Kanggo mecut wong kang nari ing jathilan

b. Kanggo aba-aba tumrap penari lan niyaga

c. Nyadharake wong kang kesurupan awit klebon roh

d. Kanggo sarana ngundang roh

e. Gawe wedi roh kang mlebu ing ragane penari jathilan

15. Ing ngisor iki ora kalebu bukti yen penari jathilan kesurupan roh utawa ndadi …

a. Manut marang apa sing dikon dening pimpinan

b. Mangan kang ora lumrah kayata mangan beling, iwak pitik mentah

c. Njoged nganti ora duwe kesel

d. Ngombe banyu kang dicepakake ing ember

e. Anggone ngombe dikokop

16. Kesenian jathilan diwiwiti nalika Bagus Burham mentar saka pondhok pesantrene. Tembung mentar tegese …

a. Lunga

b. Nglurug

c. Semedi

d. Sowan

e. Mulih

17. Jathilan bisa diprangguli ing tlatah DIY. Tembung kang ora padha tegese karo tlatah yaiku …

a. Wilayah

b. Wewengkon

c. Dhaerah

d. Kukuban

e. Papan panggonan

18. Gathutkaca kuwi putrane sapa?

a. Dewi Setyawati karo Prabu Salya

b. Werkudara karo Dewi Arimbi

c. Raden Harjuna lan Dewi Sembadra

d. Prabu Dhestarata lan Dewi Gendhari

e. Pandhu Dewanata lan Dewi Kunthi

20. Sing ora kalebu sesebutan Gathutkaca yaiku …

a. Bambang Tetuka

b. Arimbatmaja

c. Kacanegara

d. Janaka

e. Senaputra

20. Ukara ing ngisor iki nggambarake Raden Gathutkaca minangka satriya kang kondhang, kejaba …

a. Otot kawat balung wesi

b. Duwe sungsum gegala

c. Bisa mabur tanpa elar

d. Garwane aran Dewi Puruhita

e. Turu kepenak ing angkasa utawa mega

21. Gathutkaca duwe maneka warna senjata kang ndadekake sekti mandraguna. Salah sijine paringane Resi Seta yaiku …

a. Kotang antrakusuma

b. Aji narantaka

c. Caping basunanda

d. Kunta wijayandanu

e. Aji brajamusti

22. Apa arane senjata kang dayane yen panas ora kepanasen, yen udan ora kodanan kuwi?

a. Kunta wijayandanu

b. Kotang antrakusuma

c. Caping basunanda

d. Aji brajamusti

e. Aji narantaka

23. Para pepundhen Pandhawa methukake Gathutkaca. Tegese tembung pepundhen yaiku …

a. Kang dikurmati

b. Dipasrahi

c. Kang diandel-andelake

d. Kang kondhang

e. Abdi

24. Karna judheg sebab ora bisa mrawasa Gathutkaca. Tembung mrawasa ngemu teges …

a. Ngalahake

b. Milara

c. Mateni

d. Nyingkirake

e. Nguwasani

25. Ing ngisor iki piwulang budi pekerti ing crita Gathutkaca, kejaba …

a. Aja dumeh

b. Yen nyilih kudu mbalekake

c. Dhemen nulung marang wong liya

d. Tumindaka sing jujur

e. Setya marang bangsa lan Negara

 

II. Wangsulana kanthi becik!

  1. Andharna mumpangate tari tumrap kasarasaning awak!
  2. Andharna gegayutane tari karo pariwisata ing Daerah Istimewa Yogyakarta!
  3. Apa tegese kesenian jathilan saiki wis ngalami owah gingsir!
  4. Apa tegese tembung suwita, cukat trengginas, tedhas lan kuwanda?
  5. Kepiye sedane Gathutkaca?

 

 

 

 

 

Matur nuwu….!!!

Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja, Jasa Akta
Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Baca Juga×

Top
×