Contoh Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas XI Semester 2

Di Materi 27496 views

Edusiana.com- Asalam, wr, wb. Kepada bapak / ibu guru bahasa jawa yang menginginkan Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 2 saya telah mempersipkannya, bapak / ibu guru tinggal mengambilnya saja. Soal yang akan saya berikan dapat digunakan untuk bank soal bapak ibu guru sekalian ataupun digunakan sebagai bahan reverensi.

Soal Bahasa Jawa SMA Kelas XI ini dibuat berdasarkan kurikulum KTSP ( Berkarakter), sehingga materi yang digunakan dalam pembuatan soal juga berdasarkan materi yang ada pada silabus dan RPP bahasa Jawa KTSP (Berkarakter).

SOAL ULANGAN BAHASA JAWA KELAS XI SEMESTER 2

I. Kawangsulana pitakenan-pitakenan ing andhap menika kanthi milih huruf A, B, C, D utawi E ingkang kaanggep becik!

 1. Sesorah menika tegesipun …

a. Pidhato ngaturaken satunggaling pirembagan

b. Matur kaliyan tiyang sanes ing sangajenging tiyang kathah secara lisan

c. Medharaken gagasan utawi panemu kanthi lisan

d. Micara kanthi lisan ngengingi bab ingkang wigatos

e. Ngaturaken penggalihipun kanthi cetha dhateng tiyang sanes

2. Nalika sesorah kedah nggatosaken bab ing andhap menika,kejawi …

a. Kekendelan

b. Kewasisan

c. Micara

d. Runtut

e. Tembung ingkang pas utawi trep

3. Kekendelan minangka salah satunggaling bab wigati nalika nindakaken sesorah. Kekendelan ing mriki ateges …

a. Wantun sesorah nalika piyambakan

b. Mboten ndredheg yen micara ing salebeting kamar

c. Asring latian utawi gladhen supados mboten demam panggung

d. Tansah kendel menawi sesorah, lancar, teteg, tatag, mboten gugup, wantun micara ing sangajenging tiyang kathah menapa dene sekedhik

e. Micara kanthi sora, gamblang, terang trewaca

4. Gagasan ingkang dipunaturaken tumata, mboten molak-malik, gampang dipunpahami, lan mboten damel bingung. Katrangan menika ngandharaken bab …

a. Runtut

b. Materi

c. Kahanan

d. Micara

e. Tembung trep

5. Tiyang ingkang mirengaken sesorah menika kedah kadospundi?

a. Nggatosaken sesorahipun kanthi temen, mboten sami rame lan mboten omong piyambak

b. Mirengaken lan mboten mahami menapa ingkang dipunaturaken

c. Nggatosaken saestu, lajeng menawi sampun sawetawis damel kisruh

d. Tansah kendel kemawon, sinaosa dipundangu

e. Rame lan mboten nggatosaken kanthi temen

6. Kadospundi caranipun supados nguwasani para rawuh nalika nindakaken sesorah?

a. Sesorahipun kedah lucu saengga para rawuh lajeng gumujeng (ngguyu)

b. Swantenipun alus lan merbawani ngantos para tamu kadamel ngantuk

c. Nindakaken sesorah kanthi sae, swantenipun kepenak dipunmirengaken, cetha lan isinipun trep kaliyan ingkang dipunbetahaken dening para rawuh

d. Anggenipun sesorah mantep sinambi geguyonan

e. Isinipun sesorah mboten damel bingung ingkang rawuh

7. Wonten sekawan prekawis ingkang dipungatosaken nalika sesorah. Salah satunggalipun wirama tegesipun …

a. Sesorah kedah nggatosaken isinipun sesorah, dipunraosaken supados saged micara kanthi sae, trep kaliyan isinipun.

b. Sesorah ngginakaken astanipun, kedhep netranipun, esem, lan sapanunggalanipun saengga langkung mantep, sae lan ngremenaken ingkang mriksani lan mrirengaken.

c. Sesorah kedah nggatosaken pocapan ingkang cetha, mboten bindheng, mboten blero.

d. Sesorah kedah ngginakaken busana ingkang jangkep lan sae.

e. Sesorah nggatosaken andhap-inggiling suwanten, cepat-alonipun suwanten, sora lan lirihipun suwanten.

8. Kejawi wirama, wonten wirasa ugi kedah dipungatosaken inggih menika …

a. Sesorah kedah nggatosaken isinipun sesorah, dipunraosaken supados saged micara kanthi sae, trep kaliyan isinipun.

b. Sesorah ngginakaken astanipun, kedhep netranipun, esem, lan sapanunggalanipun saengga langkung mantep, sae lan ngremenaken ingkang mriksani lan mrirengaken.

c. Sesorah kedah nggatosaken pocapan ingkang cetha, mboten bindheng, mboten blero.

d. Sesorah nggatosaken andhap-inggiling suwanten, cepat-alonipun suwanten, sora lan lirihipun suwanten.

e. Sesorah kedah ngginakaken busana ingkang jangkep lan sae.

9. Nalika sesorah kedah nggatosaken pocapan ingkang cetha, mboten bindheng, mboten blero. Menika ateges nggatosaken …

a. Wirama

b. Wirasa

c. Wiraga

d. Wicara

e. Wibawa

10. Sumangga kula dherekaken ngaturaken panuwun dhumateng Gusti Ingkang Maha Asih awit paringipun kabagaswarasan dhateng kula lan panjenengan sedaya. Tembung kabagaswarasan ngemu teges …

a. Karawuhan

b. Kaendahan

c. Kawilujengan

d. Kinurmatan

e. Kawontenan

Untuk dapat mengambil lanjutan soal ulangan SMA Bahasa Jawa Kelas XI Semester 2 ini bapak / ibu guru harus memperhatikan langkah-langkah terlebih dahulu, maka berikut langkah-langkahnya:

1. Pilih tulisan warna biru

2. Pilih Skip Add pada pojok kanan atas

3. Hilangkan centang, kemudian pilih warna hijau seperti pada gambar dibawah ini.

SOAL ULANGAN BAHASA JAWA KELAS XI SEMESTER 2

KUNCI JAWABAN SOAL BAHASA JAWA KELAS XI SEMESTER 2

Sola Bahasa Jawa Kelas XI Semester 2 ini terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 2 soal uraian. Semoga soal bahasa Jawa SMA kelas Xi semester 2 ini dapat bermanfaat bagi bapak / ibu guru bahasa jawa semuanya.
Penting…!!!

Jika link rusak harap laporkan kepada kami dengan neluliskan pada kolom komentar dibawah, maka kami akan dengan segera memperbaikinya.

Dalam pengambilan lebih enak menggunakan PC, Laptop, Netbook atau Komputer

Tags: #soal #soal bahasa jawa #Soal bahasa Jawa kelas XI semester 2

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×