Contoh Teks MC Midodareni

Di Materi 8602 views

Edusiana.com- Berikut ini merupakan Contoh Teks MC Midodareni yang bisa anda jadikan bahan belajar menjadi MC dalam acara Midodareni, dan berikut upacara midodareni menurut versi edusiana, semoga bermanfaat!

Asalamualaikum wr b
Nuwun sewu dhumateng sagung tamu. Kanthi kapurwakan munjukaken raos sokur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, jalaran katiti ratri menika panjenengan sedaya ugi kula taksih kaparingan karaharjan, kawilujengan saha kalodhangan wekdal ingkang mirunggan saengga saged pepanggihan wonten ing dalemipun bapa Suparlan tiyang sekalian.
Dhumateng ngarsanipun para sepuh, pinisepuh saha aji sepuh ingkang tuhu hamemetri dhateng pepoyaning kautaman laras kacaosan pisegahan pakormatan minangka lambanging kaluhuran. Dhumateng ngarsanipun bapa ibu calon besan sakulawangsa ingkang tuhu kinurmatan. Dhumateng sagung tamu rawuh ingkang yekti kula hormati, saha kadang mudha mugya tansah bagya mulya.
Nuwun sewu, jalaran kula deksura nilar tata keladuk wani kirang dedugi winastan lancang kirang petang, sowan ngabyantara kanthi ngadeg sangarsaning sagung tamu lenggah, kepara atur kula hamiyak suwasana nggempil kamardikan nigas pangandikan hanyaruwi kamardikan, jalaran sagung tamu rawuh nembe kewala samya wawan hangandika, mila kanthi menika kula nyadhong deduka ugi lumunturing pangaksama.
Mundhi dhawuh awit keparengipun bapa Suparlan tiyang sekalian, kula kapiji minangka pambyawara wonten ing adicara midodareni menika. Keparenga kula badhe maosaken menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah.
Eka gati adicara nun inggih pambuka \, nuli kalajengaken adicara ingkang angka kalih nun inggih pambagyaharja, pambagyayuwana saha gatining sedya panjenenganipun bapa Suparlan tiyang sekalian. Adicara ingkang angka tiga nun inggih lerem. Nulya kalajengaken adicara ingkang angka sekawan panebbusing kembar mayang. Adicara ingkang angka gangsal nun inggih lerem tataran kalih. Nuli kalajengaken adicara ingkang angka enem sabdatama. Wondene paripurna utawi panutup katata kasiaga wonten ing adicara ingkang angka pitu.
Sagung tamu minangka purwakaning adicara nun inggih pambuka. Mangga adicara menika binuka sesarengan jumbuh kalian agamanipun piyambak-piyambak, ananging ingkang nyawiji kanthi agama islam kula dherekaken kanthi waosan basmalah. Nuwun.
Magut adicara ingkang angka kalih nun inggih pambagyaharja, pambagyayuwana saha gatining sedya saking panjenenganipun bapa Suparlan tiyang sekalian ingkang badhe dipunsalirani dening bapa Ponijo. Dhumateng panjenenganipun Bapa Sumangga.
Nuwun sewu kepara adicara kasigeg sawetawis. Kabthi menika mangga dhateng kadangwiranem ingkang kadhapuk kanthi sebatan pramuladi nulya enggal mratitisaken pasugatan ingkang sampun katoto kasiaga, sumangga.
Para bapak para ibu saung tamu adicara lerem kula suwun kangge nglajengaken adicara ingkang angka sekawan nun inggih panebusing kembar mayang. Wondene para ingkang minangka ki saraya jati badhe dipunsalirani dening Agus, saha …. Badhe dipunsalirani dening Wawan. Dhumateng bapa kekalih sumangga.
Mekaten kala wau titilampahan panebusing kembar mayang. Magut adicara candhakipun nun inggih lerem tataran kalih. Dhateng kadang pramuladi sumangga enggal-enggal mratitisaken wujuding pasugatan ingkang sampun katata kasiaga.
Nuwun sewu. Adicara lerem kula suwun kangge nglajengaken adicara candhakipun. Adicara ingkang angka enem inggih menika sabdatama. Wondene wujuding sabdatama badhe dipunsalirani panjenenganipun bapa ustat nun inggih bapa Aris Yulianto saking laladan krapyak. Dhumateng ngarsanipun bapa Aris wekdal saha papan kula aturaken sumangga.

Mekaten kala wau wujuding ular-ular utawi sabdatama ingkang sampun dipunandharaken dening bapa Aris mugi-mugi kanthi menika saged minangka pandonga saha pangestu saking tiyang sepuh dhateng calon temanten kekalih, ingkang badhe magut brayat enggal. Ing pangangkah saha pangajab mugi-mugi adicara pahargyan dhaup temanten ingkang badhe kalampahan benjang, saged lancar, ganjar, lulus raharja nir ing sambekala.
Sagung tamu magut adicara ingkang angka pitu nun inggih paripurna utawi panutup, ananging saderengipun adicara kapungkasan kula minangka pambyawara temtukemawon kathah kekirangan saha kalepatan mila kula nyuwun lumuntring pangaksama.
Mangga adicara menika kapungkasan sesarengan jumbuh kalian agamanipunpiyambak-piyambak, ananging ingkang nyawiji kanthi agama Islam kula dherekaken anthi waosan hamdalah. Nuwun.
Wasalam, wr wb

Artikel di atas terkait dengan:

  • Contoh Teks MC Midodareni
  • midodareni
  • malam midodareni
  • contoh mc midodareni
  • contoh naskah MC midodareni

Tags: #contoh teks MC midodareni #mc #midodareni

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×