Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa

Di Materi 1230 views

Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas X

1.KAWRUH TEMBANGMACAPAT

Tembang/sekar  inggih menika reriptan utawi dhapukaning basa mawi paugeran  tartamtu (gumathok) ingkang pamaosipun kedah dipunlagokaken nganggé kagunan swanten (Padmosoekotjo,1960:25). Macapat menika sekar tradhisional  ingt latah Jawa. Macapat ugi mrathah wontening kabudayan Bali, Madura,saha Sunda. Menawi dipuntingali saking kérata basa, macapat menika tegesipun maca papat-papat.  Maosipun sekar macapat pancèn wonten ingkang rinakit saben sekawanwanda(sukukata).Nangingbotensedayagatrasekarmacapatsagedkawaospapat-papat. Sekar menika kinten-kinten tembé kémawon wonten ing  pungkasaning jaman Majapahit saha wiwitan  walisanga nyepeng kuwasa. Nangingmenika ugidèrèng mesthi,  amargiboten  wonten ingkang gathuk saged mesthèkakén. Macapat kathah dipunanggé ing sapérangan Sastra  Jawa Tengahan lan Sastra Jawa Énggal. Menawi dipunsandhingaken kaliyan Kakawin, paugeran-paugeran utawi metrum ing sekar macapat langkung gampil. Kitab-kitab jaman Mataram Énggal, kadosdéné Wédhatama, Wulangrèh,  Serat Wirid Hidayat Jati, Kalatidha, saha sanès-sanèsipun dipunrakit nganggé sekar macapat. Paugeran-paugeran menika wonten ing:

 • Guru gatra : cacahing wilanganlarik / gatra saben pada (basa Indonesia: bait).
 • Guru wilangan : cacahing wilangan wanda (Indonesia: suku kata) saben gatra.
 • Guru lagu : tibané swaraing pungkasaning saben gatra.

Panyekaring tembang macapat menika temtunipun kedah kaselarasaken kaliyan titi laras (notasi), laras, saha pathetipun gamelan. Dénéurut-urutanipun sekar macapat menika sami kaliyan lampahing manung sasaking jabang bayi abang dumugi tumekaning pejah. Mungguh urut-urutanipun sekar, kadosta mekaten:

 • Maskumambang :Gambaranipun jabang bayi ingkang taksih wonten ing kandhutan ibunipun, dèrèng kawruhan  jalèr utawi èstri. Mas tegesipun dèrèng ningali kakung utawi èstri, kumambang tegesipun gesang ngambang wontening kandhutan ibunipun.
 • Mijil.                              : tegesipun sampun miyos saha cetha kakung utawi èstri.
 • Sinom             : tegesipun kanoman, minangka kalodhangan ingkang paling wigati kanggenipun tiyang anom supados saged ngangsu kawruh sakathah-kathahipun.
 • Kinanthi. :Saking tembung kanthi utawi tuntun ingkang ateges dipuntuntun supados saged mlampah ngambah panguripaning alamn donya.
 • Asmarandana :  Ateges  rasa   tresna, tresna  marang   liyan (jalèr saha   èstri saha   kosokwangsulipun) ingkang sedaya wau sampun dados kodrat Ilahi.
 • Gambuh             : Saking tembung jumbuh / sarujuk ingkang ateges bilih sampun jumbuh / sarujuk lajeng dipungathukaken antawisipun kakung saha jaler ingkang sami-sami nggadahi raos tresna wau, ing pangangkah supados saged agesang bebrayan.
 • Dhandhanggula : Nggambaraken gesangipun tiyang ingkang saweg remen, menapa ingkang dipungayuh saged kasembadan. Kelakon gadhah sisihan / kulawarga, gadhah putra, gesang cekap kanggé sakulawarga.  Pramila   menika  tiyang  ingkang  saweg  bungah/ bombong penggalihipun, saged dipunwastani sekar dhandhanggula.
 • Durma :Saking tembung darma / wèwèh. Tiyang bilih sampun rumaos kacukupan gesangipun, banjur tuwuh raos welasasih marang kadang mitra sanèsipun ingkang saweg nandhang katresnan, pramila banjur  tuwuhraos kekarepan darma/wèwèh marang sapadha-padha. Sedaya  wau  dipunsengkuyung  ugi  saking  piwulangipun  agami  saha  watak  sosialipun manungsa.
 • Pangkur : Saking tembung mungkur ingkang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. ingkang dipunpenggalih kekarepan tansah wèwèh marang sapadha-padha.
 • Megatruh : Saking tembung megat roh utawi pegatrohipun /nyawanipun, awit sampun titiwancinipun katimbalan marak sowan mring Sang Maha Kawasa.
 • Pocung : Bilih sampun dados layon/mayit banjur dipunbungkus mori putih utawi dipocong sadèrèngipun kasarèkaken.

Gurugatra,guru wilangan,saha guru lagutembang macapat

 

 

 

NO

 

 

JenengéTembang

 

Guru

Gatra

Guruwilangan
GuruLagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Maskumambang 4 12i 6a 8i 8a            
2. Pocung 4 12u 6a 8i 12a            
3. Gambuh 5 7u 10u 12i 8u 8o          
4. Megatruh 5 12u 8i 8u 8i 8o          
5. Mijil 6 10i 6o 10e 10i 6i 6u        
6. Kinanthi 6 8u 8i 8a 8i 8a 8i        
7. Asmaradana 7 8i 8a 8e/o 8a 7a 8u 8a      
8. Durma 7 12a 7i 6a 7a 8i 5a 7i      
9. Pangkur 7 8a 11i 8u 7a 12u 8a 8i      
10. Sinom 9 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a  
11. Dhandhanggula 10 10i 10a 8e 7u 9i 7a 6u 8a 12i 7a

(karangkumsaking pinten-pinten sumber)

 

2. Geguritan

3. Wayang

4. Aksara Jawa

5. Pawartos

6. Upacara Tingkeban

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×