Materi Artikel Basa Jawa Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Di News 12564 views
bahasajawa
Materi Artikel Basa Jawa
Miturut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel inggih menika “karya tulis lengkap” tuladhanipun laporan pawarta utawi esai wonten ign majalah. Miturut pangertosan artikel ingkang ideal menika ngrembak salasatungaaling tema kanthi cetha.
Titikanipun artikel: Lugas (makna ingkang sanyatanipun), logis (saged dipun nalar), tuntas (jangkep), obyektif, cermat, jelas dan padat (cetha lan ringkes)

Tata Krama ateges unggah-ungguh, subasita, tindak-tanduk utawi tata trapsila ingkang boten kaserat (norma).

Undha-usuking Basa Jawa

Ngoko lugu

Ngoko Ngoko Alus
Basa Jawa
Krama Krama Lugu
Krama Alus

Ngoko Lugu
• Ukaranipun minggunakaken tembung ngoko sedaya.
• Kaginakaken antawisipun paraga rerembagan ingkang raket.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Pirembagan dening bocah padha bocah ingkang sampun raket utawi kulina srawung.
– Tiyang sepuh kalihan bocah.
Ngoko Alus
• Wonten perangan-perangan ingkang ngginakaken tetembungan saking krama inggil.
• Minangka tandha pakurmatan.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Pirembagan putri kalihan kakungipun.
– Kanca kalihan kanca ingkang sampun kulina srawung, ananging taksih ajen-angajeni.
– Tiyang sepah kalihan tiyang ingkang langkung enem ananging statusipun kalah urmat.

Krama Lugu
• Minggunakaken tembung krama sedaya boten wonten tembung ngoko utawi krama inggilipun.
• Namung samadya anggenipun nandukakaken raos urmat kinurmatan.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Pirembagan antawisipun tiyang ingkang statusipun sami, ananging sampun kulina sarta taksih urmat angurmati.
– Pirembagan antawisipun tiyang ingkang statusipun langkung andhap, ananging taksih angurmati.

Krama Alus
• Langkung nandukaken raos urmat.
• Migunaaken tembung krama ugi krama inggil.
• Panggonan utawi pigunanipun inggih menika :
– Kangge pirembagan tiyang ingkang statusipun sami, ananging taksih urmat ingurmatan amargi dereng kulina srawung.
– Kangge pirembagan marang tiyang ingkang statusipun langkung inggil.
– Kangge pirembagan putra kalihan tiyang sepah.
Kangge sesorah ingkang asifat perlu ngginakaken unggah-ungguh.

Tags: #Artikel bahasa Jawa #Artikel Jawa #Aturan dalam neulis artikel Jawa #Bahasa Artikel #Bahasa dalam artikel bahasa Jawa #bahasa jawa orang meninggal #Contoh Artikel Bahasa Jawa #Materi Artikel Jawa #Materi Bahasa Jawa #Materi dalam menulis artikel Jawa

Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja, Jasa Akta
Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Baca Juga×

Top
×