Materi Pawarta Kelas X

Di News 3000 views

Materi Pawarto B

 1. Hakikat  Berita Berbahasa Jawa
 2. Materi Fakta

     Teks minangka”prastawa atur kanthi paugeran kohesi,koherensi,intensionalitas akseptabilitas, informativitas, situasionalitas, intertekstualitas (de Beaugrande dan dressler, 1981)

Ragam analisis teks berita inggih menika Analisis isi kuantitatif.semiotik, wacana ,framing

Tujuan analisis teks berita inggih menika kangge mangertosi isi (content) menapa ingkang kaemot ing salebetipun isi dokumen. Ingkang dipunanalisis inggih menika dokumen cetak ugi visual (surat kabar, radio, televisi, grafiti, iklan, film, surat pribadi, buku, kitab suci, lan selebaran).

Tuladha Teks Berita

 (Salam Pambuka)

Assalamualaikum Wr.Wb

Sugeng enjing

(Pambuka)

Para Pamirsa pepanggihan malih wonten ing pawartos basa Jawi

Kawaosaken dening dening Roro Sunyi

Keris

(Isi Pawartos)

Keris,duwung utawi curiga saged ampuh mboten namung amargi dipundamel saking unsuripun wesi waja,nikel kadangkala dipuncampur unsuripun sela meteorid ingkang dhawah saking angkasa, nanging ugi cara damelipun dipunkantheni,lampah tirakat dening Empu ingkang damel keris kanthi panyuwunan tartamtu dhumateng Gusti Ingkang Maha Kuwaos.Saengga keris nggadhahi kekiyatan magis ingkang saged ngedalaken pangaribawa supados mengsah ajrih lajeng nungkul.Keris ingkang dipunagem minangka rerenggan jangkepipun ageman temanten kakung khas Jawa.Keris kalawau rinengga kanthi sekar sinebat “Kolong Keris” nggadhahi makna supados tiyang sampun ngantos nggadhahi watek brangasan,sesongaran,sewenang-wenang,kumalungkung utawi adigang,adigung,adiguna.

Para Pamirsa,sutresna budaya.

(Isi Pawartos)

Wonten cariyos nalika Harya Penangsang kanthi ngasta keris nama keris Kyai Setan Kober mengsah Danang Sutawijaya kanthi Tombak Kyai Plered.Padharan Harya Penangsang kenging Tombak Kyai Plered saengga ususipun mbrodhol medal saking padharanipun.Lajeng Harya Penangsang ngalungaken ususipun ing pendhok kerisipun,nanging ketiwasan amargi mboten saged ngendhaleni raos muntab,kepingin males tumindakipun Sutawijaya,saengga Harya Penangsang kesupen ndudut kerisipun kesupen menawi kalawau sampun dipunkalungi usus.Harya Penangsang gugur dening pusakanipun piyambak,amargi ususipun pedhot kepronggol kerisipun.Cariyos punika andadosaken pepiling bilih tiyang punika kedah sareh,ening,waspada,mboten grusa-grusu.Saengga sesekaran inggih punika kembang kolong keris nglambangaken ususipun Harya Penangsang,wonten malih pemanggih bilih tiyang kedah ngatos-atos supados mboten cilaka kados Harya Penangsang.

(Panutup)

Para Pamirsa,

Sinartan purnaning waosan teks pawartos basa Jawi mugia tetep manunggal wonten ing Radio Teladan FM.10 kanthi sesarengan mirengaken acara salajengipun inggih menika ”Giyaran Kethoprak Mataram.”Sugeng midhangetaken sarta nuwun

(Salam Panutup)

Sugeng Enjing

Wassalamualaikum Wr.Wb.

 • Materi Konsep

            Teknik Maos Pawartos

Maos pawartos kalebet jinis maos (membaca nyaring)
Pamaos pawartos kedah migatosaken lafal, intonasi, kedaling lathi, tatapan paningal, lan unggah-ungguh ingkang leres.

 1.  Lafal(Wicara)
  lafal inggih menika caranipun tiyang ngedalaken swanten basa.
  Saderengipun ngedalaken tembung-tembung asing , pamaos pawartos kedah mbikak kamus kagem mangertosi caranipun ngedalaken swanten saha mangertos bab maknanipun. Maos kanthi intonasi ingkang trep sarta lafal ingkang jelas
  Pamaos kanthi teteh/ fasih, andhal, titi,teliti saben tembung, frase, klausa, saha jeda.Menawi munggel ukara kanthi trep boten badhe nyebabaken lepat tafsir/seling surup.

  1.  Intonasi(Wirama)
   intonasi inggih menika andhap inggilipun lagu ukara ingkang nyebabaken beda makna.
  1.  Kedal kanthi teteh(Wicara)

Sesambetan kaliyan volume swanten saha rindhik cepetipun(Wicara)
Maos teks pawartos kedah migunaaken swanten gandem lan cetha.

 • Tatapan mata/ekspresi (Wiraga)
  Saged ngraketaken komunikasi kaliyan pamirsa.Kedah konsentrasi nanging luwes.Menawi kasorot kamera kedah fokus mriksani kamera.
  •  Solah Bawa (Wiraga)

Kedah sopan santun saha sikep merbawani.

Menawi maos kanthi lenggah utawi jumeneng kedah tegak saha mriksani lurus ing ngajeng.

 •  Artikulasi(Wicara)

 Artikulasi mliginipun a,i,u,e,o,c,k,r,s,t,th,d,dh kedah jelas saha  kanthi paugeran EYD (ejaan yang disempurnakan)    

 • Volume (Wirama)

Maos kanthi sora utawi rindhik gumantung wiyar ruwangan saha microfon.

 • Tekanan Tembung (Wirama)

Menawi maosaken pawartos ingkang wonten tembung basa asing Belanda,Inggris,Arab lan sapanunggilipun kedah nyetiteaken bab tekanan maosipun.

 1. Tempo(Wirama)

Maos kanthi cepet utawi alon dipuntrep aken kaliyan teks ipun.

 • Materi Prinsip

            Ingkang kalebet ciri-ciri inggih kedah dipungatosaken maosaken teks pawartos Basa Jawi ing televisi inggih punika……

 1. Intonasi caraning ngendika kadosta inggil andhaping swanten
  1. Dinamikaning pangandikan
  1. Ngetrepaken busana lan rias.
  1. Mangertosi isinipun

       teks pawartos.

 • Artikulasi kapireng cetha
  • Pelafalan A,I,U,E,O,T,TH,D,DH,C,J,R
  • Jeda utawi punggelan ukara
  • Tempo utawi cepet alon swanten
  • Swanten kapireng leng
  • Boten ngagem dhialek ingkang mboten trep
  • Eye contack paningal kedah ketingal gesang
  • Pasuryan mboten rongeh ananging ketingal merbawani.
  • Solah bawa saha tindak-tanduk ingkang trapsila.
  • Nggadhahi mental,kapitadosan dhiri pribadi ingkang tatag,tegen mboten wigah-wigih.
 • Pro­sedur

Penanaman konsep teknik membaca teks pawartos basa Jawi dari berbagai media cetak dan media elektronik.

 • Struktur Berita Berbahasa Jawa

Setelah kalian mengetahui pengertian dari Berita Berbahasa Jawa, kita akan belajar merumuskan sturktur dari Berita Berbahasa Jawa. Berita Berbahasa Jawa memiliki struktur Pernyataan umum >aspek yang dilaporkan >aspek yang dilaporkan.

 1. Pernyataan umum. Bagian ini berisikan pernyataan yang pokok atau umum yang akan disampaikan

              Contoh : peranganing pawartos menika menapa kemawon

 • Aspek yang dilaporkan. Bagian ini merupankan rincian dari pernyataan umum.

Contoh: peranganing pawartos menika salam pambuka, pambuka, isi pawartos, panutup saha salam penutup

Deskripsi struktur teks Berita Berbahasa Jawadapat ditabelkan sebagai berikut.

NO. STRUKTUR TEKS PAWARTOS
1 Pernyataan umum   menapa ingkang kedhah dipungatosaken rikala maos pawarta
2 Aspek yang dilaporkan Intonasi caraning ngendika kadosta inggil andhaping swantenDinamikaning pangandikanNgetrepaken busana lan rias.Mangertosi isinipun teks pawartos.Artikulasi kapireng cethaPelafalan A,I,U,E,O,T,TH,D,DH,C,J,RJeda utawi punggelan ukaraTempo utawi cepet alon swantenSwanten kapireng lengBoten ngagem dhialek ingkang mboten trep Eye contack paningal kedah ketingal gesangPasuryan mboten rongeh ananging ketingal merbawani.Solah bawa saha tindak-tanduk ingkang trapsila.Nggadhahi mental,kapitadosan dhiri pribadi ingkang tatag,tegen mboten wigah-wigih.  
 1. Menangkap Makna Berita Berbahasa Jawa

Setelah kalian sudah bisa memahami Berita Berbahasa Jawa. Pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar memaknai Berita Berbahasa Jawa. Cermatilah sekali lagi teks Berita Berbahasa Jawa

Para pamirsa,

Sugeng pepanggihan kaliyan kula ………….. ing pawartos basa Jawi Ngayogyakarta. Wekdal menika pawartos basa Jawi badhé mbabar warta ingkang dumados wonten ing wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun. Kasuwun tetepa nyawiji ing pawartos basa Jawi dalu menika.

Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Berikut ini adalah Rekomendasi Saham 13 Desember
Baca Juga×

Top
×