Materi Pawartos

Di Materi 1499 views
Seniman Jogja

Seniman Jogja

Teknik Maos Pawartos

Maos pawartos kalebet jinis maos (membaca nyaring)
Pamaos pawartos kedah migatosaken lafal, intonasi, kedaling lathi, tatapan paningal, lan unggah-ungguh ingkang leres.

 1. Lafal(Wicara)
  lafal inggih menika caranipun tiyang ngedalaken swanten basa.
  Saderengipun ngedalaken tembung-tembung asing , pamaos pawartos kedah mbikak kamus kagem mangertosi caranipun ngedalaken swanten saha mangertos bab maknanipun. Maos kanthi intonasi ingkang trep sarta lafal ingkang jelas
  Pamaos kanthi teteh/ fasih, andhal, titi,teliti saben tembung, frase, klausa, saha jeda.Menawi munggel ukara kanthi trep boten badhe nyebabaken lepat tafsir/seling surup.
 2. Intonasi(Wirama)
  intonasi inggih menika andhap inggilipun lagu ukara ingkang nyebabaken beda makna.
 3. Kedal kanthi teteh(Wicara)

Sesambetan kaliyan volume swanten saha rindhik cepetipun(Wicara)
Maos teks pawartos kedah migunaaken swanten gandem lan cetha.

 1. Tatapan mata/ekspresi (Wiraga)
  Saged ngraketaken komunikasi kaliyan pamirsa.Kedah konsentrasi nanging luwes.Menawi kasorot kamera kedah fokus mriksani kamera.
 2. Solah Bawa (Wiraga)

Kedah sopan santun saha sikep merbawani.

Menawi maos kanthi lenggah utawi jumeneng kedah tegak saha mriksani lurus ing ngajeng.

 1. Artikulasi(Wicara)

Artikulasi mliginipun a,i,u,e,o,c,k,r,s,t,th,d,dh kedah jelas saha  kanthi paugeran EYD (ejaan yang disempurnakan)

 1. Volume (Wirama)

Maos kanthi sora utawi rindhik gumantung wiyar ruwangan saha microfon.

 1. Tekanan Tembung (Wirama)

Menawi maosaken pawartos ingkang wonten tembung basa asing Belanda,Inggris,Arab lan sapanunggilipun kedah nyetiteaken bab tekanan maosipun.

 1. Tempo(Wirama)

Maos kanthi cepet utawi alon dipuntrep aken kaliyan teks ipun.

 

 • Materi Prinsip

            Ingkang kalebet ciri-ciri inggih kedah dipungatosaken maosaken teks pawartos Basa Jawi ing televisi inggih punika……

 1. Intonasi caraning ngendika kadosta inggil andhaping swanten
 2. Dinamikaning pangandikan
 3. Ngetrepaken busana lan rias.
 4. Mangertosi isinipun

teks pawartos.

 1. Artikulasi kapireng cetha
 2. Pelafalan A,I,U,E,O,T,TH,D,DH,C,J,R
 3. Jeda utawi punggelan ukara
 4. Tempo utawi cepet alon swanten
 5. Swanten kapireng leng
 6. Boten ngagem dhialek ingkang mboten trep
 7. Eye contack paningal kedah ketingal gesang
 8. Pasuryan mboten rongeh ananging ketingal merbawani.
 9. Solah bawa saha tindak-tanduk ingkang trapsila.
 10. Nggadhahi mental,kapitadosan dhiri pribadi ingkang tatag,tegen mboten wigah-wigih.
 • Pro­sedur

Penanaman konsep teknik membaca teks pawartos basa Jawi dari berbagai media cetak dan media elektronik.

 

 1. Struktur Berita Berbahasa Jawa

Setelah kalian mengetahui pengertian dari Berita Berbahasa Jawa, kita akan belajar merumuskan sturktur dari Berita Berbahasa Jawa. Berita Berbahasa Jawa memiliki struktur Pernyataan umum >aspek yang dilaporkan >aspek yang dilaporkan.

 1. Pernyataan umum. Bagian ini berisikan pernyataan yang pokok atau umum yang akan disampaikan

Contoh : peranganing pawartos menika menapa kemawon

 1. Aspek yang dilaporkan. Bagian ini merupankan rincian dari pernyataan umum.

Contoh: peranganing pawartos menika salam pambuka, pambuka, isi pawartos, panutup saha salam penutup

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×