Materi Ulangan Praktek Bahasa Jawa Tingkat SMA

Di Materi 5641 views

Edusiana.com- Berikut ini adalah salah satu bahan ajar bahasa jawa yang bisa dijadikan materi Ulangan Praktek Siswa Kelas XII tingkat SMA dan SMK. Materi yang cukup sederhana namun sesuai dengan tingkat pemahaman dan situasi siswa yaitu sesorah tentang perpisahan siswa kelas tiga, berikut contoh teks sesorahnya.

Sesorah Pepisahan Saking Wakil Kelas XII

Assalamualaikaum Wr. Wb.

Mugi sih wilasa tansah karentahna tumrap kula saha panjenengan sedaya samenika sarta ing salajengipun..

Ingkang kula hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Bantul, Kepala SMA 17 Bantul Ringinharjo, Bantul, Bapak/ibu para rawuh dalasan kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Saderengipun, mangga langkung rumiyin kula dherekaken ngonjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT dene saking kamirahan dalem kula saha panjenengan sedaya sampun paringan kanikmatan saha rahmat, satemah saged kempal wonten papan menika kanthi acara perpisahan siswa kelas tiga.

Bapak ibu saha para rawuh ingkang dahat kinabekten,

Boten karaos bilih kula sakanca sampun tigang warsa dangunipun ngangsu kawruh wonten ing SMA 17 Bantul ingkang kinasih menika. Salajengipun ingwekdal menika, kepareng kula minangkani sesulihipun saking kelas XII badhe ngaturaken tetembungan saking telenging manah menika, dene sadangunipun kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing SMA 17 Bantul menika.

  1. Kula sakanca ngaturaken agunging panuwun kanthi ikhlasing manah dhumateng bapak Kepala sekolah, minangka manggalaning pra Dwija SMA 17 Bantul, bapak saha ibu dwija dalasan karyawan SMA 17 Bantul ingkang sampun kersa nggula-wenthah kula saha sanesipun kanthi raos welas saha asih, dene kanthi panggula-wentah kados ing kawah candradimuka menika kula tuwin kanca-kanca saged nglampahi Ujian Nasioanal saha Ujian Sekolah kanthi lancar.
  2. Kula sakanca ugi ngaturaken agunging samudra pangaksami dhumateng bapak Kepala Sekolah, bapak ibu dwija saha karyawan SMA 17 Bantul, mbok bilih sadangunipun kula sakanca dipungula-wenthah ing kawah candradimuka menika kathah kalepatan arupi atur ingkang boten mranani saha trapsila ingkang boten tata, tuwin saweneh kawontenan ingkang boten sae, saestu kula sakaca sepisan malih ngatraken agunging pangapura.
  3. Kula sakanca ugi nyuwun tambahipun donga saha pangestu saking bapak ibu dwija dalah karyawan saha rayi kula ingkang samenika lenggah wonten ing kelas sedasa tuwin Mugi-mugi kula sakanca saged nglajengaken wonten pawiyatan ingkang langkung inggil saha ingkang langkung prayogi malih saha saged nggayuh gegayuhan ingkang dados pangimpen kula saha kanca-kanca sanesipun. Amin.

Ing wusana, kanthi tulusing manah kula sakanca namung saged ndherek dedonga mugi-mugi SMA 17 Bantul langkung misuwur saha dados pawiyatan ingkang migunani dhumateng bebrayan ageng ing tlatah Ngayoyakarta mliginipun Bantul. Amin.

Mbok bilih mekaten atur saking kula, kathah kekirangan saha kalepatan kula naming saged nyuwun agunging samudra pangaksama.

Nuwun.

Wassalamualaikaum Wr. Wb.

Demikian salah satu materi sesorah yang bisa dijadikan untuk ujian praktek siswa kelas dua belas SMK atau SMA.

Sedangkan kriteria penilaian kita bisa menggunakan 4W, yaitu terdiri dari:

1.Wiraga

2. Wicara

3. Wirasa

4. Wirama

Penilaian dapat langsung diambil ketika siswa praktek membawakan diri sebagai seorang penceramah atau siswa yang sedang sesorah. dari keempat kriteria tersebut kemudian dirumuskan menjadi nilai yang sesuai dengan ketentuan sekolah.

Tags: #contoh teks pidato sma #pidato bahasa jawa #pidato perpisahan #sesorah #sesorah perpisahan

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×