Contoh Teks MC Bahasa Jawa Acara Seminar

Di Materi 4884 views

Assalamu’aalikum Warahmatullah hi Wabarokatuh
Mugi sih wilasa, kanugrahan saha berkah Dalem Gusti Ingkang Maha Hamisesa Bawana, tansah karentahna tumrap kula saha panjenengan sedaya, sakmenika sarta ing salajengipun.


Nuwun, panjenenganipun para tamu ingkang minulya, minangka panatacara ing……….………..…. (enjing,siang,dalu) menika, keparenga kula langkung rumiyin ngunjukaken puji sokur ing ngabyantara Dalem Gusti, Inggih Pangeran Allah SWT, dene awit saking pangayoman Dalem, kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika sampun kaprengaken lenggah wonten ing papan menika kanthi wilujeng nir ing sambekala.
Salajengipun minangka cecala, keparenga kula ngaturaken rantaman urutaning titilaksana adicara ing (enjing,siang,dalu) menika, mekaten:
Angka setunggal – Pambuka


Angka kalih – Atur Pambagyaharja saking panjenenganipun Ibu Prof. Ayun minangka ketua jurusan bahasa Jawa, katur para lenggah. Kalajengaken Atur pambagyaharja saking panjenenganipun Mas Aris minangka ketua HIMA bahasa Jawa, katur para lenggah.
Angka tiga – Tanggap wacana saking panjenenganipun bapak Dwi Yuniarto Spd.
Angka sekawan – Panutup.


Mekaten para rawuh, urutaning titilaksana adicara ing (enjing,siang,dalu) menika. Wekdal sampun tansaya siang. Ingkang menika, mugi wonten keparengipun adicara menika (kita buka/kawiwitan).
Amrih kalesananing adicara…………..menika pinanggih rancag nir ing sakara-kara, mangga sami dipun buka kanti sarana ndedonga miturut agami lan kapitadosan kula panjenengan sedaya. Dene ingkang ngrasuk agami Islam, mangga kula derekaken ambuka knthi waosan Basmalah. Sumangga. …
Bismilahhir-rohmanir-rohim. … Sembah nuwun.
Ngacarani Adicara Pambagyaharja.
Nuwun panjenenganipun para lenggah/rawuh ingkang sutresna, ngncik titilaksana adicara ingkang angka kalih inggih menika Atur Pambagyaharja saking panjenenganipun Ibu Prof. Ayun Prastiwi inggih minangka Ketua Jurusan Bahasa Jawa, katur para rawuh. Dhumateng panjenenganipun Ibu Prof. Ayun Prastiwi kula sumanggakaken.
Mekaten para rawuh, atur pambagyaharja saking panjenenganipun Ibu Prof. Ayun Prastiwi sampun paripurna. Dhumateng panjenenganipun Ibu Prof. Ayun Prastiwi, kaaturaken genging panuwun.
Para tamu minulya, ingkang salajengipun inggih menika Atur Pambagyaharja saking panjenenganipun Mas Aris Yulianto inggih minangka Ketua HIMA Bahasa Jawa, katur para rawuh. Dhumateng panjenenganipun Mas Aris Yulianto kula sumanggakaken.
Mekaten para rawuh, atur pambagyaharja saking panjenenganipun Mas Aris Yulianto sampun paripurna. Dhumateng panjenenganipun Mas Aris Yulianto, kaaturaken genging panuwun.
Ngacarani Lumadosing Pasugatan
Salajengipun keparenga panjenenganipun para tamu mrayogekaken anggenipun sami lenggah, saha mangke mbok bilih sampun wonten lumadosing pasugatan ing ngarsa panjenengan sedaya, keparenga tumuli hangresepi kanthi suka gembiraning penggalih, sinambi midangetaken atur pasugatan gendhing-gendhing ingkang kaaturaken dening rombongan karawitan saking Mahasiawa bahasa Jawa. Nuwun, sumangga.


Ngacarani Tanggap Wacana
Nuwun panjenenganipun para tamu kakung saha putrid ingkang minulya, boten ngirangi eca sarta sekecanipun para tamu anggenipun hangresepi pasugatan, keparenga adicara siang menika kalajengaken.
Ngancik titilasana adicara ingkang angka tiga kasuwun paringipun tanggap wacana saking panjenenganipun bapak Dwi Yuniarto Spd. Dhumateng panjenenganipun bapak Dwi Yuniaro Spd. Kula sumanggaaken.
Mekaten para rawuh, atur pambagyaharja saking panjenenganipun bapak Dwi Yuniarto Spd sampun paripurna. Dhumateng panjenenganipun bapak Dwi Yuniarto Spd, kaaturaken genging panuwun. Mugi-mugi saget migunani kangge kula panjenengan sedaya.
Ngacara Adicara Panutup
Nuwun panjenenganipu para tamu ingkang sutresna, mekaten adicara ingkang saget dipun lampahaken ing wekdal menika. Mugi-mugi menapa ingkang kula panjenengan sami tindakaken ing wekdal menika boten namung nambah pangertosan, nanging ugi kita saget nglampai, nularaken, lan tumut nguri-uri kabudayan Jawa, ingkang salahsatungalipun warisan batik menika. Salajengipun, namung kantun titilaksana adicara ingkang pungksan, inggih menika panutup.


Nanging saderengipun adicara panutup Katindakaken, wonten keparenngipun para panitia:
Ingkang kapisan, ngunjukaken puji sokur, sembh nuwun, konjuk ngabyantar Dalem Gusti Allah SWT, dene saking gunging kamirahan Dalem, kalaksananing…………… (enjing,siang,dalu) menika pinanggih gangsar, rancag, nir ing sakara-kara.
Ingkang kaping kalih, kaaturaken sewu-sewu sembah nuwun saha sanget gunging panuwun dhumateng panjenenganipun para tamu, ingkang sampun saestu kepareng rawuh ngantos dumugi paripurna.


Kaping tiga, bok bilih ing salebeting adicara menika wau pinanggih bab-bab ingkang anguciwani, sedaya panitia nyuwun gunging pangaksami.
Salajengipun minangk panutup, mangga sesarengan mangku puja, ndedonga, kanthi angeningken cipta, miturut agami sah kapitadosan kula panjenengan sedaya. Dene ingkang ngrasuk agami Islam, kula dherekaken kanthi waosan Hamdalah. Sumangga. Alhamdulillahirobbil’alamin…
Sembah nuwun, saha sanget genging panuwun.


Para tamu, pungkasaning atur kula ingkang minangka panatacara titilaksana adicara ing ……… menika, bilih kathah kekirangan saha kalepatan kula namung saged cumadhong lumuntaring pangaksami. Sembah nuwun, saha sanget genging panuwun. Wassalamu’alaikum wr.wb.

Tags: #acara sesorah #bahasa jawa sesorah mc pranata acara #contoh mc jawa #contoh sesorah bahasa indonesia #contoh sesorah bahasa jawa #contoh sesorah bahasa jawa gratis #contoh sesorah mc bahasa jawa gratis #gratis sesorah bahasa jawa #mc jawa #naskah mc jawa #naskah pidato bahasa #pranata cara bahasa jawa #sesorah bahasa jawa #sesorah mc bstik

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×