Serat Jawa Bab Jinajah ‘Menerangkan Tata Cara Meperlakukan Jenazah Dalam Ajaran Islam di Jawa

Di Materi 2295 views

Edusiana.com- Berikut ini merupakan terjemahan serat bab jinajah yang dulu merupakan terjemahan saya waktu kuliah S1, dari pada hanya saya simpan di dalam folder maka alangkah lebih baiknya saya bagikan kepada teman-teman dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna untuk diamalkan.

Bab Jinajah

Amratelakaken kawruh fakih bab tatakramanipun tutuwi tiyang sakit dalah pangreksanipun,  miwah pangruktinipun layon, (stri utawi jaler) pangedus, pangungnas, sarta anggenipun nyalati. Punapa malih:

Tata kraminipun anglayat sarta ngiring layon, dumugining panguburipun.

Karanganipun,

Rr. Suharti binti M. Ihsanuddin

Pangulukhakim ing  kitha Sragen.

Karangan punika kaawisan kapethik utawi kasantun, kajawi angsal idinipun ingkang ngarang utawi ingkang ngedalaken ingkang nyade sartan ingkang ngedalaken

  1. SITI SJAMSIJAH – SOLO

Boekhandel & Untgeefster

TAMAN MOESLIMAH, WOROSOESILO, NOEROE ‘ L-ISLAM

1344 – 1856 – 1926

Kacithak ing pangecapan, P. Muhammadiyah Surakarta

 

Awit saking Asmanipun Gusti Allah ingkang maha mirah ing donya, tur ingkang maha asih ing Akherat, kula pangimpun angawiti ing karangan punika.

Sadaya puji pangangnam bana punika sayektosipun konjuk ing Allah inggih punika dzat ingkang paring saha amundhut ing gesang kita.

Rohmat saha salam, punika mugi kaparingaken dhumateng Nabi panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad, dalah putra santana, sakhabat, saha sadaya ingkang sami ngestokaken ing sadaya sarengatipun, para mukmin (jaler estri) Amin. Mugi Gusti Allah nyembadani ing panuwun kula.

Sasampunipun anyebut asmaning Pangeran sarta mumuji, miwah nyuwunaken rahmat lan salam ing Gusti Nabi sakulawarga sarta sakhabatipun ing mangke kula lajeng wiwit anggelaraken ing karangan punika, inggih punika amiterangaken kateranganing kuwajiban kita tiyang gesang (jaler tuwin estri) dhateng pangrukti (pangupakara) ing jisim, jinazah utawi mayit, wiwit pecating rohipun, ngantos dumugi ing pinetat ing kuburan, mitirut sarengat Islam ingkang sampun dipun mupakatti, saha dipun tindakaken dening para ngulami muslim.

Kawuningana para sadherek, padamelan kasebut ing nginggil (angupakara jinadzah) punika boren namung mligi kajibahaken dhateng tiyang jaler kemawon, nanging para estri ugi sami kuwajiban, malah-malah tumrap mayit estri, punika pangruktinipun kajibahaken dhumateng estri, boten kenging (haram) upami lajeng karukti dening tiyang jaler ingkang sanes bojo utawi muhrimipun mayit. Amargi ngirattipun mayit, punika tansah lastari Kharam dipun tingali utawi dipun gepok dening tiyang jaler sanes, boten beda nalika taksih gesangipun makaten ugi sakwangsulipun, dados ingkang sampun kalampah ing tanah kita jawi, angrukti mayit taksih campur adhuk,, liripun mayit jaler karukti dening tiyang estri, mayit estri karukti karukti dening tiyang jaler, punika nama dereng tata mitirut sarengat agami Islam, dene leresipun kedah kapinta-pinta kados katrangan kula ing nginggil punika wau.

Menggah sebab-sebabipun dereng saged tumindak sae, turut saha tata. Mitirut pranatan, punika saking panginten kula boten wonten malih kajawi margi dening sadherek kula wanita utawi sanajan kakung pisan, taksih awis ingkang mangertos ing pranataning ngrukti jisim, miturut pranatan sarak agami

Mila wontenipun lajeng namung anjibahaken dhateng ingkang sampun mangertos. Sanajan nyebal saking waton, utawi sarudinuli, lajeng kawengku ing tatambungan ngarah apa, lah ingkang makaten wau pamanggih kula kirang prayogi, mila kula lajeng gadhah usik anerangaken ing bab punika, turahan lajeng priksa terang ing kawajibanipun ing ngatasipun bab punika, lajeng saged nindakaken saparlunipun,angewahi tata cara ingkang lepat, tuwin kirang sae menggah katingaling ngumum, menggah katranganipun kados ing ngandhap punika.

Pada serat Bab Jinajah ini terdiri dari BAB 1 sampai dengan BAB 9, namun mengingat akan sangat panjang sekali jika saya posting semua (terdiri dari 26 halaman), maka bagi yang menginginkan silahkan tuliskan email kaliyan pada kolom komentar dibawah ini.

Artikel diatas terkait dengan:

  • Serat jawa
  • Aksara jawa
  • Naskah Jawa Kuna
  • Analisis Manuskrip
  • Terjemahan Manuskrip Jawa
  • Makalah Manuskrip Jawa
  • Makalah Serat Jawa
  • Makalah Aksara Jawa
  • Manuskrip Jawa
Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×