Serat Jawi lan Tuladha Serat Jawi

Di Materi 6264 views

SERAT JAWI

 

Layang utawi nawala inggih menika basa ingkang dipunaturaken nganggé seratan utawi salah satunggaling  piranti komunikasi ingkang awujud seratan. Miturut basa, wos, sipat saha asalipun, layang saged kaperang dados sekawan, inggih menika :

 1. Surat (layang) resmi,
 2. Surat ( layang ) dinas,
 3. Surat ( layang) niaga,
 4. Surat (layang) pribadhi.

Layang resmi, dinas, lan niaga temtunipun ngagem paugeran ingkang gumathok gegayutan kaliyan kedinasan. Beda kaliyan layang pribadi. Layang pribadhi menika wujudipun kadosdéné layang limrahipun. Ingkang dados pratandhanipun menawi layang menika kalebet layang pribadhi inggih menika pigunanipun. Tegesipun layang wau dipunginakaken pribadhi marang pribadhi saha wosipun ngrembag perkawis pribadhi utawi sanès perkara kadinasan. Pramila saking menika basa ingkang dipunginakaken ing layang pribadhi langkung longgar. Kajenganipun basa ing layang pribadhi boten kaiket dening paugeran-paugeran ingkang baku nanging namung kaiket dening peprenah antawisipun ingkang ngintun layang saha ingkang dipunkintun layang. Nanging basanipun layang pribadhi saged ngoko saged ugi krama gumantung kalungguhanipun tiyang ingkang dipunkintuni serat. Menawi ingkang dipunkintun layang menika kanca sapadha – padha utawi paprenahé langkung anem, layang saged dipunserat nganggé basa ngoko. Ananging bilih ingkang nampi layang peprenahipun langkung sepuh utawi inggil kalungguhanipun, prayoginipun layang kalawau dipunserat nganggé basa krama.

Sanajan layang pribadhi gadhah kalodhangan babagan basa saha perkawis ingkang dipunrembag, layang pribadhi boten kenging nilar subasita saha tata krama. Layang pribadhi ugi kedah kaserat kanthi cetha, gampil dipunmangertosi dening ingkang nampi layang. Kanthi kados mekaten layang wau boten ndadosaken bingung saha kesalahpahaman, utamanipun kanggé ingkang nampi layang.

 

Wujud serat Jawa menika manéka warni antawisipun:

 1. Serat Ulem (Undangan)

Serat ulem inggih menika serat ingkang isinipun atur dhumateng tiyang sanès,   amargi badhé kagungan hajat/kersa. Ingkang dipunkintuni uleman supados rawuh wonten ing wekdal saha papan ingkang sampun katemtokaken. Tuladha serat ulem inggih menika:

 1. tanggap warsa (ulang tahun)
 2. tasyakuran
 3. supitan
 4. serat ulem mantu, lsp.
  1. Serat kitir

Serat kitir inggih menika serat ingkang isinipun cekak aos, menapa perlunipun kémawon. Tuladhanipun telegram, memo, lsp.

 1. Serat lelayu

Serat lelayu inggih menika serat ingkang isinipun kabar sedanipun tiyang.

 1. Serat iber-iber

Serat iber-iber inggih menika serat ingkang isinipun kabar pribadi, bab ingkang dipunandharaken saged menapa kémawon.

 1. Péranganipun Serat Jawi

Serat Jawi ingkang ganep nggadhahi pérangan utawi bagian antawisipun:

 1. Satata Basa, (serat katujokaken) alamatipun serat saged kaserat ing pojok tengen utawi kiwa ing inggil.
 2. Adangiyah, tembung pamuji rahayu upaminipun:
 3. Rinengga sagunging pakurmatan.
 4. Tansah winantu suka basuki.
 5. Katentreman lan karahayon
 6. Winantu ing bagya mulya.
 7. Sembah sungkem.
 8. Purwaka, nelakaken pawarta kaslametanipun ingkang ngintun serat saha pangajeng-ajeng supados ingkang dipunkintun serat ugi slamet.
 9. Surasa Basa, wosipun serat, kekajenganipun serat.
 10. Wasana Basa, pungkasaning layang, tuladhanipun:

Cukup seméné dhisik liya wektu disambung maneh.

 1. Titi Mangsa, nelakaken wekdal panyeratanipun serat. Tuladha: Parakan, 21 Agustus 2008
 2. Peprenahan, asalipun serat saking sinten, tuladha:
 1. Saking ingkang putra
 2. Bapakmu ing omah
 3. Adhimu saka paran, lsp
  1. Tapak Asma / Tandha Asma, Tanda tangan ingkang damel serat.
  2. Asma Terang, asma terang ingkang damel serat.

 

 

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×