Soal Ulangan Bahasa Jawa Semester 2 Kelas X

Di Materi 6445 views

Edusiana.com- Berikut ini merupakan contoh Soal Ulangan Bahasa Jawa Kelas X Semester 2, bagi bapak / ibu guru yang belum buat soal ataupun mempunyai soal ulanan umum bahasa jawa semester 2 silahkan simak soal bahasa jawa SMA kelas x ini.

  1. Kawangsulana pitakenan-pitakenan ing andhap menika kanthi milih huruf A, B, C, D utawi E ingkang kaanggep becik!

 

  1. Wacanen kanthi premati!

 

NGLESTAREKAKE TARI TRADHISIONAL KANGGO NYENGKUYUNG PARIWISATA

 

Salah sijining titikan tumrap makhluk kang urip yaiku obah. Semono uga wong kang isih bisa obah, senajan ora bisa dipesthekake obahe. Bab mau, asring kanggo mbedakake karo wong mati. Mula, banjur ana lelagon “ mak jenthit lololobah, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah”. Babagan obahing manungsa mono, ana kang pancen disengaja kareben dadi obah kang endah. Obahing badan kang kacipta dadi endah iku kang banjur kasebut tari utawa beksa.

Ing babagan pariwisata, kang dadi wosing gati yaiku bab kaendahan mau, kang tundhone mahanani pikiran lan badan kang maune krasa sebel lan sayah dadi pulih gumregah maneh semangate (refreshing). Mula, ora mokal yen babagan tari-tarian bisa narik kawigatening wisatawan, awit saka kaendahan obahing perangan-peranganing awak kang pancen nengsemake. Tumrape wisatawan saka mancanegara utawa kasebut wisman, luwih nengsemake maneh yen tari-tarian mau arupa tarian tradhisional amarga jinising tari tradhisional padatan duwe konvensi gumathok kang pancen kudu ditindakake dening para penari mau kanthi premati. Tumrap para wisman, obahing penari kang endah, kang ora tau disumurupi ing negarane kono, ndadekake kesan kang jero ing pikirane.

Beksa utawa tari Jawa, asring nuwuhake rasa kesengsem tumrap wisman mau. Mula ora sethithik wisman kang banjur padha golek kalodhangan wektu kanggo melu gladhen beksa, ngiras pantes refreshing ngudi kasarasan lan ngudi kawruh bab beksa. Pakar kebugaran saka Universitas Indonesia, dr. Tanya Rotikan SP. KO., mratelakake yen mbeksa mligine beksa tradhisional iku kalebu weight bearing exercise yaiku latihan kang migunakake tumpuan aboting awak nalika ngadeg. Latihan kang kaya mangkene, mumpangate bisa nambah kekuwatan balung lan imbanging badan sing tundhone bisa nyegah kroposing balung utawa osteoporosis. Mula, wisman mau banjur nggegulang lan melu gladhen beksa.

Tumrap para penari saka masyarakate dhewe, kang mbudidaya nganti bisa wegig nari tradhisional, bab iki ateges melu nguri-uri lan nglestarekake peranganing kabudayan Jawa lan banjur asring kadhapuk mbeksa ana ing sadhengah acara, kepara melu nyengkuyung majuning pariwisata Indonesia, mligine ing laladan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah lan Jawa Timur.

 

(Kabesut saka Kalawarti Panyebar Semangat No. 44, 1 November 2008)

 

1. Tari tradhisional bisa nyengkuyung majuning pariwisata. Tembung tari ngemu teges …

a. Obahing badan kang ora nganggo paugeran tertamtu

b. Obahing badan kang dilestarekake minangka perangan kabudayan

c. Obahing awak nalika ana swara gamelan

d. Obahing badan kang kacipta dadi endah

e. Obahing awak kang dibudidaya amrih lestari

 

2. Ing babagan pariwisata kang dadi wosing gati ing tari yaiku …

a. Gebyaring pagelaran

b. Kaendahan

c. Akehing paraga

d. Jangkeping busana

e. Luwesing tari

 

3. Tumrap wisatawan mancanegara tari tradhisional luwih narik kawigaten sebab …

a. Nengsemake yen ditonton

b. Ora nate disumurupi ing negarane kono

c. Anane konvensi gumathok kang kudu ditindakake kanthi premati

d. Kanggo sarana refreshing mulihake semangat

e. Nuwuhake kesan kang jero ing pikiran

 

 

4. Tanya Rotikan mratelakake yen beksa tradhisional kalebu weight bearing exercise kang ngemu teges …

a. latiyan kang paedahe kanggo gawe kuwat awak

b. migunakake latiyan kanggo sarana seger awak

c. latiyan kang tundhone gawe aboting awak

d. latihan kang bisa mundhakake aboting awak

e. latiyan kang migunakake aboting awak nalika ngadeg

 

5. Beksa tumrap kang mbeksa uga minangka sarana nyengkuyung majuning pariwisata. Kejaba iku, uga kanggo …

a. Nguri-uri lan nglestarekake kabudayan Jawa

b. Nyempulurake adat minangka perangan kesenian

c. Gawe regeng pertunjukan seni tradhisional

d. Melu ngipuk-ipuk ngrembakaning kesenian

e. Sarana gawe mongkog masyarakat Jawa

Karena Soal Ulangan Bahasa jawa kelas x SMA semester 2 terdiri dari 40 soal dan 2 ureian, maka untuk lengkapnya silahkan diambil di sini.

Sedangkan kunci jawaban ada di sini

Sekedar tips, untuk mendapatkan file ini silahkan buka melalui Komputer atau laptop, jika ada file yang rusak silahkan segera laporkan melalui kolom komentar, maka dengan segera team kami akan memperbaikinya.

Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, semua yang ada disini merupakan file yang saya gunakan untuk mengajar, termasuk soal ulangan bahasa jawa SMA kelas X semester 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: #bahasa jawa #sma #soal #soal bahasa jawa #ulangan #ulangan bahasa jawa

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×