Tradisi Jawa Menjelang Bulan Puasa

Di Materi 1315 views

Edusiana.com- Tradisi jawa khususnya yogyakarta sebelum memasuki bulan puasa yaitu upacara gendhuri, khusus di daerah bantul upacara gendhuri selikuran atau pacara tradisi gendhuri selikuran. Bagi teman-teman yang mendapatkan tugas mengenai kegiatan sebelum bulan puasa atau mejelang bulan puasa khususnya yang berkaitan tentang kegiatan tradisi, maka berikut ini akan saya jelakan salah satu contoh upacara tradisi jawa menjelang bulan puasa.

Tradisi Genduri Selikuran

Salah satunggaling tradisi ing kampung Kembangkerep inggih menika tradisi genduri selikuran ingkang dipun leksanakaken wonten ing wulan siyam. Genduri selikuran dipun wontenaken ing dinten malem selikur wulan siyam. Wonten ing mriki, selikuran nggadhahi teges utawi tujuanipun inggih menika syukuran nyambut malem lailatul qodar.
Tradisi selikuran menika miturut ngendikanipun mbah kaum, tradisi ingkang asalipun saking kraton ngayogyakarta. Ingkang dipun leksanakaken dumugi sakmenika kususipun ing kampung Kembangkerep Srihardono Pundong Bantul. Ananging ugi wonten ingkang sampun mboten ngagem utawi ngleksanakaken tradisi kados menika. Biasanipun masarakat ingkang nganur Islam Muhammadiyah. Benten kalian NU, menawi NU taksih ingkang sami nguri-uri tuwin nindakaken tradisi-tradisi kados menika, amargi NU saget berdampingan kalian kejawen. Namung kemawon kejawen ingkang sampun dipun ewahi utawi kejawen ingkang sampun dipun ajaraken para walisanga.
Selikuran menika dipun lampahi kirang langkung 30 kepala kulawarga ing kampung Kembangkerep. Inggih menika malem selikur ing wulan siam. Biasanipun sak sampunipun magrib wonten ing dalemipun mbah Dwijo. Mbah Dwi menika salasatunggaling sesepuh ingkang dipun urmati ing kampung Kembangkerep. Ingkang nggadhahi dalem ageng, saenggo saged dipun ginakaken kangge genduri.
Sakbibaripun magrib warga Kembangkerep sami mlampah dhateng dalemipun mbah Dwi, lan mboten kesupen ugi mbeta sega ambang. Sega ambang menika biasanipun isinipun sekul, tuwin lawuh-lwuhan. Lawuhanipun biasanipun kados bakmi, tigan, ayam, tempe, sambel tempe, peyek.
Menawi para warga sampun kempal sedanten lajang acaranipun dipun wiwiti. Ingkang mimpin inggih menikam bah kaum Sartono. Mbah Sartono lajang mimpin donga, saksampunipun donga lajang para warga mbikak ambengipun lajang dipun pendeti sekedik-sekedik lawuhipun kangge dipun sukakaken dhateng mbah kaum. Para warga ugi sami ngempal.
Sak sampunipun mbah kaum nampi arta tuwin ambang lajang acara genduri selikuran dipun pungkasi.

Demikian salah satu contoh tradisi jawa yang dilakukan sebelum puasa, kebetulan keterangan diatas merupakan hasil tugas kuliah saya yang berkaitan dengan tugas tradisi jawa menjelang bulan puasa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi yang tidak tahu artinya silahkan tuliskan pada kolom komentar.

Artikel di atas berkaitan tentang:

  • Tradisi bulan puasa
  • tradisi menjelang bulan puasa
  • kegiatan gendhuri selikuran
  • upacara selikuran
  • Contoh upacara adat yogyakarta

Tags: #bulan puasa #tradisi #tradisi puasa

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×