Transkripsi Diplomatik Serat Ambiya Jilid II

Di Materi 1524 views

Transkripsi edisi Diplomatik

Punika Serat Ambiya

Ingkang jilit II

Kawuryannan ing dinten kemis pon

Wulan jumadilawal

Taun Alip 1867

 1. risampunnira mangkana / nulya manthuk sira Nabi Ibrahim / kepanggih garwanipun / kanama dewi Sarah / duk semana kalih sami kannggennipun / lingirasane wisarah / eh tuwan Nabi Ibrahim
 2. ambangunni nguwenanar / lamun tuwan amennang perang sabil / amungsuh sang raja namrut / punika nadar amba / Nini anjar katurra dhateng pukulun / tumunten tuwa nikahha / lingira nabi Ibrahim
 3. mennawa tan lulus sira / besuk sira aduwe lara ati / sang dewi sarah umatur / leres yen sangking tuwan / mangke amba kang darbe mangke ingkayun / yen darbeye sakit mannah / lahta inggih kadipundi
 4. risampunnira mangkana / nulyaning lah anyjar lan Nabi Ibrahim / linarite samya lulut / denya apalakrama / lami-lamini anjar awawrat sepuh / sangnget denya pepasiyan / anjar lan nabi Ibrahim
 5. ni dewi sarah tumikala / dhateng anjar langkung suckering katir / tan anuju wolahipun / nadya maturing raka / nini anjar enoh ennala wanlingsun / sampun katingal le mata / atemah panas ati
 6. mengkana sira ni anjar / wawrat tan nemangke wus sangang sasi / mengkana duk wektu subuh / nabi Ibrahim angajak / nunggang unta sek sana sira lumaku / anarung tan angsal pernah / nulya prapteng bumi meskin
 7. mengkana sira ni anjar / wawratane saya karaos sakit / gya puputra miyos jalu / ateges warnannira / ingkang rama solah tingkah polahipun / mengkana sira ni anjar / tedhaking untalan siwi
 8. ya lenggah wonten ing lemah / ingkang putra ing ngaranan Ismail / punika ing namanipun / le ngngira nini anjar / tan kuwawa kawula ing panasipun / lan sukerre awak kula / dene tan amanggih warih
 9. mesaaken putra tuwan ing seksana kedah Nabi Ibrahim / sumedya ngullari banyu miner-miner tannangsal / munggeng ara-ara tan amanggih banyu / Nabi Ibrahim kemengngan / dadiya minggah djateng wukir
 10. ing ngarannan gunung ngarpat / pan ping pitu malajeng wali-wali / dene gugup galihipun / naning tan manggih toya / kawarna adewi anajr kang amangku / dhamateng ing putrannira / rumaod datan kuwawi /
 11. yen tinna panas kalintang / lamun dalu kelangkung dene atis / dyan sinneleh kang sunu / neng siti mancal-mancal / maring bumi Ismangil sampeyannipun / yata bumi kang-kang pancal / dene mukjijat kang siwi
 12. medal sumber toya kang muncar / ing nganrannen janjam wau kang warih / ni anjaranulya adus / samana wau kang putra / sinniramman cahyaninnira langkung mancur / ni anjar suka ing nala / dene mukjijat kang siwi
 13. nulayana wong dagang liwat / anningalimwana ana bebayi / tur wami anyandhing bannyu / gya samya ing ngapirran / yata angling dhumateng kang manguku sunu / lah dika tiyang punnapa / anneng wana mangku bayi
 14. lawan nyandhing toya annyar / selaminne ngriki tan ana warih / ni anjar alon umatur / iku bannyu mukjijat / bocah iki kang mancal medalaken bannyu / jatine lare punnika / putranne nabi Ibrahim
 15. duk wau tan wonten Toya / mila kesah nabi ngulari warih / seksana ki dagang asung / wantralan cedha arran / dene wikan yen badhe nabi pinnunjul / ki dagang tumulya kesah / nabi ibrahin nulya prapti
 16. nanging datan angsal Toya / sareng mulating prenahira siwi / nyandhing sumber toya agung / ataken mring kang garwa / gya winnartaning purwa duk wau-wau / nulya siram nglalap kapdas / ing ngriku nabi Ibrahim
 17. sukur dhateng ing pangeran / solat patang rekangat salam nuli / karya padalemman sampun / toya sancing panggenan / ing pinggirre tinnanemman sri angnglayu / yata dhusune kering kannan / akathah ingkang kepengin
 18. dadya tumut wis mengngrika / saya dangu wau nabi Ibrahim / sakkalangkung tresnannipun / dhumateng ingkang putra / lami-lami anggliliri garwanipun / ingkang namane Wi Sarah / gya kesah nabi Ibrahim
 19. prapta ing bental mukadas / sampun panggih lan dewi sarah nuli / kunneng dhateng putrannipun / nulya dhumateng mekah / yata sampun kapanggih lawan kang sunu / onneng dhateng garwannirra / mring bental mukadas malih
 20. Nabi Ibrahim sumpenna / ana syarah ta nabi Ibrahhim / becik Ismangil iku / sira kaya akurban / sembeleh endi men pedhot kang agulu / risampunnira mangkana / nabi ibrahim anglilir
 21. ngungun grahitanning mannah / apa temen annak ingsun Ismangil / ingsun kang kinnenambunuh / ingsun karya kurebban / risaksana jabara linulya rawuh / angsulsalam sarya ngucap / eh sannak amba Ibrahim
 22. tampi yatim ballaning yyang / apan estu supenna tuwan unni / nabi Ibrahim umatur / sumongga karsanning yyang / sampun annak sannajan selira katur / yata jabarail kesah / mengkana nabi Ibrahim
 23. karsa kesah dhateng mekah / dewi Sarah aturre amlas asih / dhateng pundi tapukulun / dene tuwan adandan / yata nabi Ibrahim ngandika arum / ingsunnir samaring mekah / amaranni si Ismangil
 24. mau ana tutunning yyang / ingsun kinnen nyambeleh si Ismangil / sang dewi Srah umatur / angurbaya si anjar / sampun sepuh sembeleh andi men lampus / jeng nabi Ibrahim kesah / prapteng mekah angngling
 25. dhumateng sira ni anjar / lah dussana annak ira Ismangil / arsasun gama mertamu / marang ing boja minna / yata inggal putra sinniramman sampun / binnusannan dawuhaken dah / dhsar wannannira pekik
 26. yato ing ngajak lumampah / dhateng rama Ismangil atut wingking / dewi anjar ngater pinta / pinnarak eblis lannat / lingge eblis lah anjar Ismangil aku / binnakta ing boja minna / ujarre kesah mertami
 27. nanging sejatine ora / pun ismangil arsa dipunpejahi / nilanjeng alon amuwus / mahya ing ngendi ana / iga ing wong nyambeleh marang ing sunu / umatur sang eblis lannat / tan karsannira prabadi
 28. sangking karsanning pangeran / yata nini anjar sumaur aris / iya ingsun sokur sewu / yen ana karsanning yyang / yata emblis tan angsal panggodhannipun / dadya annututtu sigra / dhumateng nabi Ismangil
 29. Jinnawil saking ing puntat / lingnge eblis yen tuwan datan unning / tuwan arsa dipunbunuh / dennira rama tuwan / pan kinnaryan kurban Ismangil amutus / lah iya ngendi ana / manungsa nyambelah siwi
 30. tambuh yen kinnon denning yyang / lingge eblis inggih saking yyang siwi / nabi Ismangil sumatur / yen saking pakonning yyang / iya sokur malih dadi rennanningsun / ana kasunning dhateran / punning eblis si mungsi mungsi
 31. tan angsal dennya rencan / yata nabi ismangil annututti / ing rama tumulyan matur / lah ta pundi genram / pernahipun lawan nyambeleh maring sun / nabi Ibrahim ngandika / iya sangking sun ismangil
 32. ing kene karsanning sukma / pernah irsun sambeleh Ismangil / yata kang putra umatur / lah sampun kelayatan / dipun inggal karsanning yyang ingkang agung / mennawi temmah kasukan / ngandika nabi Ibrahim
 33. lah ta iya annak ingwang / dene pasrah sira maring yyang widi / nabi Ismangil umatur / unggih suwawi rama / inggal lenna karsanne yyang maha luhur / karya ambalang eblis
 34. ingkang sami angge godhaa / gya sinnungngan sela nabi Ismangil / yata gumuling kang sunu / sarta ngungngal kanjongga / riseksan kang putra alon sinnambut / nabi Ibrahim asigra / anna rikkang punning sundrik
 35. ginnorokkan kang putra / datan pasha sira nabi Ismangil / yata kang putra umatur / temmah tuwan meksih tresna / milannipun boten pasan tapukulun / tuwan ningngalli wedana / tuwanna saban rahi
 36. dimen kal Trisna tuwan / gya musa lisinna sabrahi Ismangil / dyan sinembeleh kang sunu / ameksa datan pasha / lingge putra lah madika amungkur / dadyo men sarira amba / sampun panduka tinggalli
 37. yata mungkur ingkang rama / saweg nyandhak ing jaganne kang siwi / yata jaba rail rawuh / sarya ambekta menda / sakir syarga pethak cecenges cassipun / alemukar punnang menda / sangngan nom jus den lironni

Tags: #contoh transkripsi diplomatik #transkripsi diplomatik #transkripsi diplomatik serat ambiya

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×