Transkripsi Edisi Standar Serat Ambiya Jilid II

Di Materi 1383 views

Transkripsi edisi Standar

 1. risampunira mangkana / nulya manthuk sira Nabi Ibrahim / kepanggih garwanipun / kanama dewi Sarah / duk semana kalih sami kanggenipun / lingirasane wisarah / eh tuwan Nabi Ibrahim
 2. ambanguni nguwenanar / lamun tuwan amenang perang sabil / amungsuh sang raja namrut / punika nadar amba / Nini anjar katura dhateng pukulun / tumunten tuwa nikaha / lingira nabi Ibrahim
 3. menawa tan lulus sira / besuk sira aduwe lara ati / sang dewi sarah umatur / leres yen sangking tuwan / mangke amba kang darbe mangke ingkayun / yen darbeye sakit manah / lahta inggih kadipundi
 4. risampunira mangkana / nulyaning lah anjar lan Nabi Ibrahim / linarite samya lulut / denya apalakrama / lami-lamini anjar awawrat sepuh / sanget denya pepasiyan / anjar lan nabi Ibrahim
 5. ni dewi sarah tumikala / dhateng anjar langkung sukering katir / tan anuju wolahipun / nadya maturing raka / nini anjar enoh enala wanlingsun / sampun katingale mata / atemah panas ati
 6. mengkana sira ni anjar / wawrat tan nemangke wus sangang sasi / mengkana duk wektu subuh / nabi Ibrahim ngajak / nunggang unta sek sana sira lumaku / narung tan angsal pernah / nulya prapteng bumi meskin
 7. mengkana sira ni anjar / wawratane saya karaos sakit / gya puputra miyos jalu / ateges warnanira / ingkang rama solah tingkah polahipun / mengkana sira ni anjar / tedhaking untalan siwi
 8. ya lenggah wonten ing lemah / ingkang putra ing ngaranan Ismail / punika ing namanipun / le ngira nini anjar / tan kuwawa kawula ing panasipun / lan sukere awak kula / dene tan amanggih warih
 9. mesaaken putra tuwan ing seksana kedah Nabi Ibrahim / sumedya ngulari banyu miner-miner tanangsal / munggeng ara-ara tan amanggih banyu / Nabi Ibrahim kemengan / dadiya minggah djateng wukir
 10. ing ngaranan gunung ngarpat / pan ping pitu malajeng wali-wali / dene gugup galihipun / naning tan manggih toya / kawarna adewi anajr kang amangku / dhumateng ing putranira / rumaod datan kuwawi /
 11. yen tina panas kalintang / lamun dalu kelangkung dene atis / dyan sineleh kang sunu / neng siti mancal-mancal / maring bumi Ismangil sampeyanipun / yata bumi kang-kang pancal / dene mukjijat kang siwi
 12. medal sumber toya kang muncar / ing nganranen janjam wau kang warih / ni anjaranulya adus / samana wau kang putra / siniraman cahyani nira langkung mancur / ni anjar suka ing nala / dene mukjijat kang siwi
 13. nulayana wong dagang liwat / aningalimwana ana bebayi / tur wami anyandhing banyu / gya samya ing ngapiran / yata angling dhumateng kang manguku sunu / lah dika tiyang punapa / anneng wana mangku bayi
 14. lawan nyandhing toya anyar / selamine ngriki tan ana warih / ni anjar alon umatur / iku bannyu mukjijat / bocah iki kang mancal medalaken banyu / jatine lare punika / putrane nabi Ibrahim
 15. duk wau tan wonten Toya / mila kesah nabi ngulari warih / seksana ki dagang asung / wantralan cedha aran / dene wikan yen badhe nabi pinunjul / ki dagang tumulya kesah / nabi ibrahin nulya prapti
 16. nanging datan angsal Toya / sareng mulating prenahira siwi / nyandhing sumber toya agung / ataken mring kang garwa / gya winartaning purwa duk wau-wau / nulya siram nglalap kapdas / ing ngriku nabi Ibrahim
 17. sukur dhateng ing pangeran / solat patang rekangat salam nuli / karya padaleman sampun / toya sancing panggenan / ing pinggirre tinaneman sri angnglayu / yata dhusune kering kannan / akathah ingkang kepengin
 18. dadya tumut wis mengrika / saya dangu wau nabi Ibrahim / sakalangkung tresnanipun / dhumateng ingkang putra / lami-lami anggliliri garwanipun / ingkang namane Wi Sarah / gya kesah nabi Ibrahim
 19. prapta ing bental mukadas / sampun panggih lan dewi sarah nuli / kunneng dhateng putranipun / nulya dhumateng mekah / yata sampun kapanggih lawan kang sunu / onneng dhateng garwanirra / mring bental mukadas malih
 20. Nabi Ibrahim sumpena / ana syarah ta nabi Ibrahhim / becik Ismangil iku / sira kaya akurban / sembeleh endi men pedhot kang agulu / risampunira mangkana / nabi ibrahim anglilir
 21. ngungun grahitaning manah / apa temen annak ingsun Ismangil / ingsun kang kinenam bunuh / ingsun karya kureban / risaksana jabara linulya rawuh / angsulsalam sarya ngucap / eh sanak amba Ibrahim
 22. tampi yatim ballaning yang / apan estu supenna tuwan uni / nabi Ibrahim umatur / sumongga karsaning yyang / sampun anak sanajan selira katur / yata jabarail kesah / mengkana nabi Ibrahim
 23. karsa kesah dhateng mekah / dewi Sarah ature amlas asih / dhateng pundi tapukulun / dene tuwan adandan / yata nabi Ibrahim ngandika arum / ingsunir samaring mekah / amarani si Ismangil
 24. mau ana tutuning yyang / ingsun kinen nyambeleh si Ismangil / sang dewi Srah umatur / angurbaya si anjar / sampun sepuh sembeleh andi men lampus / jeng nabi Ibrahim kesah / prapteng mekah angling
 25. dhumateng sira ni anjar / lah dusana anak ira Ismangil / arsasun gama mertamu / marang ing boja mina / yata inggal putra siniraman sampun / binusanan dawuhaken dah / dhasar wanannira pekik
 26. yato ing ngajak lumampah / dhateng rama Ismangil atut wingking / dewi anjar ngater pinta / pinarak eblis lannat / lingge eblis lah anjar Ismangil aku / binakta ing boja mina / ujarre kesah mertami
 27. nanging sejatine ora / pun ismangil arsa dipunpejahi / nilanjeng alon amuwus / mahya ing ngendi ana / iga ing wong nyambeleh marang ing sunu / umatur sang eblis lanat / tan karsa nira prabadi
 28. sangking karsaning pangeran / yata nini anjar sumaur aris / iya ingsun sokur sewu / yen ana karsaning yang / yata emblis tan angsal panggodhannipun / dadya anututu sigra / dhumateng nabi Ismangil
 29. jinawil saking ing puntat / lingnge eblis yen tuwan datan uning / tuwan arsa dipunbunuh / den nira rama tuwan / pan kinaryan kurban Ismangil amutus / lah iya ngendi ana / manungsa nyambelah siwi
 30. tambuh yen kinnon dening yyang / lingge eblis inggih saking yang siwi / nabi Ismangil sumatur / yen saking pakonning yang / iya sokur malih dadi renanningsun / ana kasuning dhateran / puning eblis si mungsi mungsi
 31. tan angsal denya rencan / yata nabi ismangil annututti / ing rama tumulyan matur / lah ta pundi genram / pernahipun lawan nyambeleh maring sun / nabi Ibrahim ngandika / iya sangking sun ismangil
 32. ing kene karsaning sukma / pernah irsun sambeleh Ismangil / yata kang putra umatur / lah sampun kelayatan / dipun inggal karsaning yang ingkang agung / menawi temah kasukan / ngandika nabi Ibrahim
 33. lah ta iya annak ingwang / dene pasrah sira maring yang widi / nabi Ismangil umatur / unggih suwawi rama / inggal lena karsane yang maha luhur / karya ambalang eblis
 34. ingkang sami angge godhaa / gya sinungan sela nabi Ismangil / yata gumuling kang sunu / sarta ngungal kanjongga / riseksan kang putra alon sinambut / nabi Ibrahim asigra / anna rikkang puning sundrik
 35. ginorokkan kang putra / datan pasha sira nabi Ismangil / yata kang putra umatur / temmah tuwan meksih tresna / milanipun boten pasan tapukulun / tuwan ningngalli wedana / tuwana saban rahi
 36. dimen kal Trisna tuwan / gya musa lisina sabrahi Ismangil / dyan sinembeleh kang sunu / ameksa datan pasha / lingge putra lah madika amungkur / dadyo men sarira amba / sampun panduka tinggali
 37. yata mungkur ingkang rama / saweg nyandhak ing jaganne kang siwi / yata jaba rail rawuh / sarya ambekta menda / sakir syarga pethak becenges casipun / alemukar punang menda / sangan nom jus den lironi

Tags: #Transkripsi Edisi Standar Serat Ambiya Jilid II #traskripsi edisi standar

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×