Tuladha Candraning Manungsa

Di Materi 1031 views

Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling materi pembelajaran ingkang dipunwulangaken ing piwulangan basa Jawa ing sekolahan.

Tuladha Candraning Manungsa

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

alisé
astané
athi-athiné
awaké
bangkèkané
bathuké
bókóngé
bréngosé
bréngosé
cahyané
cahyané
drijiné
godhègé
guluné
guluné
èsêmé
èsêmé
idêpé
irungé
irungé
irungé
kémpólé
kémpólé
lakuné
lakuné
lèmbèhané
lambéné
lambéné
lêngêné
mripaté
mripaté
nétrané
pakulitané
pakulitané
pamuluné
pamuluné
pawakané
pawakané
pipiné
polatané
praèné
pundhaké
rambuté
rambuté
sinómé
sinómé
slirané
solahé
susuné
swarané
tangané
tungkaké
ulaté
untuné
untuné
wangé
wangé
wataké
wêntisé
wêntisê

nanggal sêpisan
nggêndhéwa
ngudhup turi
rampíng
nawon kêmít
nyêla cendhani
manjang ngilang
nglalêr ménclók
ngulêr kèkèt
sumunu/sumunar
ngalêntríh
mucuk êri
simbar rumêmbun
ngêlung gadhúng
ngolan-olan
kaya madu
pahít madu
tumênga ing tawang
kêencana pinatar
mbangír
ngudhúp mlathi
ngêmbang pudhak
nyikíl walang
macan 1uwé
magêr timun
mblarak sêmpal
manggís karêngat
nggula satêmlík
nggandhéwa pinênthang
blalak-blalak
ndamar kanginan
liyêp alindri
ngulit langsêp
irêng manís
ambênglé kiris
prada binabar
gagah pidêgsa
ramping
ndurèn sajuring
ruruh jatmika
sumunar
nraju êmas
ngandhan-andhan
ngêmbang bakúng
micís wuncah
mbibís mabúr
sidhêt singsêt
mêrak ati
nyêngkir gadhing
ngombak banyu
nggandhewa pinenthang
bunder lir jinångkå
sumèh/sumunar
miji timún
ngêlar kombang
ngungkal gênang
nyangkal putúng
andhap asór
mukang gangsír
ndamèn mêtêng

Daftar Pustaka:
  • Hartatik, Sri. Sari-sari piwulang Basa Jawi Pepak, Surabaya, Pustaka Agung Harapan.

Artikel Terkait :

  • Candraning manungsa
  • Materi candraning manungsa
  • tuladha candraning manungsa
  • pengertian candraning manungsa

Demikian yang dapat kami sampaaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terkait Materi Candraning Manungsa

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×