Tuladha Pacelathon Wayang Ing Youtube

Di Materi 2197 views

Contoh Percakapan Jawa Tema TIK

WAYANG ING YOU TUBE    

Sawijining dina nalika Sutana lagi lungguh ing teras, Sutana diparani simbahne yaiku mbah Muh, banjur lungguh njejeri lan nakoni Sutana.

Mbah Muh      : na, jare sesuk malem

tanggal 17 Agustus

arep ana wayang ya

Kecamatan?

Sutana             : menapa inggih mbah?

Kula menika dereng         mangertos menawi badhe wonten wayang ing kecamatan.

Mbah Muh      : lha kowe ki piye ta, lha wong kanggo ngrayakake dina kamardikanbanjur

dianakake wayang sewengi natas. Dhalange wea Ki Anom Suroto kok. Sesuk tak

jak ndelok ya, ngancani simbah, simbah wis suwe ora ndelok wayang dadi ya

pingin banget weruh.

Sutana             : nyuwun sewu mbah, boten saged, amargi kula benjang wonten ujian, dadosipun

kedah sinau.

Mbah Muh      : wah lah terus sing ngeterke aku sapa, masak aku mlaku tekan kecamatan, aku

Wis ingin tenen ndelok wayang kok kowe malah ora bisa ngeterake aku!

Sutana             : mekaten mawon mbah, benjang kula padosaken wayang wonten you tube

mawon lajeng simbah mirsani wonten ing dalem, nanging wayangipun boten

ingkang wonten ing kecamatan benjang lho mbah! Kados pundi?

Mbah Muh      : mengko disik, you tube kuwi apa? Simbah ora mudeng.

Sutana             : you tube menika piranti ingkang wonten ing internet, ginanipun kangge sarana

pados rekaman video utawi filem, samenika ugi sampun kathah rekaman video

wayang ingkang wonten ing you tube, dadosipun benjang kula saged madosaken

video wayang ingkang irah-irahanipun menapa? Benjang supados kula

padosanipun lan mugi-mugi wonten ing you tube.

Mbah Muh      : lha terus kuwi le njupuk piye supaya bisa disetel nang ngomah?

Sutana             : caranipun kanthi bikak internet lajeng nyerat www.youtube.com ing alamat

Internet, lajeng dipun serat malih menapa ingkang badhe dipun padosi ing

  pencarian  ingkang wonten ing internet. Menawi sampun lajeng dipunpijet

ingkang wonten tulisanipun download, menawi sampun dipundownload nembe

saged dipunsetel wonten ing komputer.

Mbah Muh      : wo isa ta golek wayang nang internet, lha nak ngono bisa nggolekake rekaman

Anom Suroto pas ndalang nang Indosiar kae? Ya nak ngono golekna, gek sisan

sesuk setelna ya!

Sutana             : inggih mbah, benjang menawi sampun angsal kula matur kalian simbah.

Tags: #contoh percakapan jawa #tuladha pacelathon #Tuladha Pacelaton Wayang Ing Youtube #wayang youtube #youtube

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×