Tuladha Pawartos Basa Jawa

Di Materi 1062 views

Para pamirsa,

Sugeng pepanggihan kaliyan kula ………….. ing pawartos basa Jawi Ngayogyakarta. Wekdal menika pawartos basa Jawi badhé mbabar warta ingkang dumados wonten ing wewengkon Ngayogyakarta sakiwa tengenipun. Kasuwun tetepa nyawiji ing pawartos basa Jawi dalu menika.

 

Pawarta 1

REGI WELUT MANDHAP

(29 Maret 2011 07:30 WIB)

 

Salebeting mangsa rendheng, regi panyadèning welut mandhap watawis kalih dasa persen. Bab punika jalaran welut gampil dipunpanggihaken ing mangsa rendheng. Kejawi punika, samangké ugi saweg ngancik mangsa panen welut.

Narasi:

Paryono, salah satunggaling bakul welut saking Dhusun Jetis, Désa Sidoagung, Kecamatan Godean, Sleman, mratèlakaken bilih salebeting mangsa rendheng kados samangké regi  panyadèning welut mandhap,  jalaran welut gampil dipunpanggihaken. Kejawi punika, sawetawis papan ingkang kathah ngasilaken welut, kados Blitar lan Lumajang Jawa Timur, saweg ngancik mangsa panen welut. Salebeting  mangsa  rendheng  samangké  Paryono  saged  ndhatengaken  welut  saking  Jawa  Timur kathahipun kalih ton saben seminggunipun. Awit kathahipun pasudiyan welut njalari reginipun lajeng mandhap. Menawi sakawit kalih dasa èwu rupiyah saben kilo, samangké mandhap dados  wolulas ewu rupiyah saben kilonipun.

Paryono ugi ngakeni gadhah pelanggan tetep tiyang sekawan dasa. Émanipun, sinaosa regi

welut mandhap, ananging sanak kadang bakul kripik welut tetep boten ngandhapaken reginipun, inggih punika popog sèkèt èwu rupiyah saben kilonipun. (Nadi Mulyadi Jogja Tv)

 

Pawarta 2:

KAWIGATOSAN DHATENG MUSIBAH ING JEPANG

(26 March 2011 04:58 WIB)

 

Musibah   ingkang   tumama   ing   negari   Jepang   sawetawis   wekdal   kapengker nuwuhaken kawigatosan  saking sawetawis péhak, kalebet ugi warga Indonesia ingkang naté ketaman musibah ingkang sami. Kanggé  nglempakaken bantuwan Yayasan Royal Silk tembayatan kaliyan Hoshizora Foundation, Yayasan Girlan Nusantara, Atsuki Community, Jogjakarta Enterpreneur Center lan sedaya péhak ingkang suka kawigatosan dhateng tumempuhipun  musibah ing Jepang, ngadani “One Day Charity” kanthi irah irahan “Jogja Care For Japan- Let’s Support And Learn From Japan”  mapan ing Jogja Expo Center dinten Setu énjing (26/3).

 

Narasi:

“One  Day  Charity”  minangka  puncaking  acara  ingkang  dipun-adani  dening  sawetawis komunitas lan  warga Ngayogyakarta sasampunipun tsunami tumempuh ing Jepang. Acara ingkang katindakaken  sedinten ing  Jogja  Expo  Center  punika  ancasipun  kanggé  nglempakaken  bantuwan dhana  saking  sedaya  péhak.  Bantuwan  ingkang  nglempak  salajengipun  badhé  dipunpasrahaken dhateng warga Fukushima, Sendai lan Miyagi, lumantar Kedutaan Besar Jepang ing Jakarta. Puncaking “One Day Charity” dipunregengaken kanthi sawetawis kridha, antawisipun Booth Display Kebudayaan Jepang, kadosta Yukata Photo Session, Origami, Ikebana, kuliner Jepang, sarta pagelaran sanèsipun saking sawetawis komunitas ingkang wonten ing Ngayogyakarta.

Bab      wigati  ingkang           dipuntélakaken            salebeting        acara    “One    Day     Charity”          inggih punika kadospundi bangsa Indonesia ingkang gadhah ancaman musibah alam sami kaliyan Jepang, kados lindhu lan  tsunami, saged sinau saking tumempuhing musibah kasebat. Lumantar “One Day Charity”,   para   warga dipun-ajak   sesarengan   suka   paring   kawigatosan   lan   bantuwan   miturut kekiyatanipun piyambak piyambak. (Afirtha Diah Apsari-Abdul Maarif)

 

Pawarta 3:

NILAI TUKAR PETANI WULAN MARET 2011

(01 April 2011 06:16 WIB)

 

Nilai Tukar Petani (NTP) ing wewengkon DIY salebeting wulan Maret 2011  indeksipun suda

0,84%, tinimbang ing wulan Februari  kapengker, ingkang sakawit 114,33, dados 113,37. Sudanipun

NTP jalaran sudanipun NTP ing sawetawis sub sektor.

 

Narasi:

Miturut  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY, Suharno, adhedhasar panyemaking regi ing karang padésan ing wewengkon DIY sadangunipun wulan Maret 2011, Nilai Tukar Petani ing DIY indeksipun suda 0,84% tinimbang wulan Februari  kapengker, ingkang sakawit 114,33, dados 113,37. Sudanipun indeks kasebat awit indeks regining asiling pertanian ingkang dipuntampi déning petani suda. Kajawi  punika  sudanipun  NTP  ing  wulan  Maret  punika,  ugi  jalaran  sudanipun   NTP  ing sawetawis sub sektor, inggih menika sub sektor tanaman pangan  suda 1,29%, sub sektor holtikultura 0,07%, sub sektor peternakan 0,19%, lan sub sektor perikanan 0,24%. Wondéné sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat mindhak 0,49%. (Anang Zainuddin)

 

Tags: #pawarto #pawartos #tuladha pawarto #tuladha pawarto basa jawa #tuladha pawartos basa jawa #tulahda pawartos

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×