Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah

Di Materi 1516 views

Sesorah Pepisahan Saking Wakil Kelas XII

Assalamualaikaum Wr. Wb.

Kawilujengan saha kabagaswarasan mugya tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula.

Ingkang satuhu kinurmatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Sleman, Kepala SMA Negeri  11 Sembada, Muspika kecamatan Sembada, Bapak/ibu para rawuh dalasan kanca-kanca ingkang bagya mulya.

Saderengipun sumangga kula dherekaken monjukaken puja-puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT ingkang sampun paring kanikmatan saha rahmat, satemah ing wekdal menika kula panjenengan saged kempal ing papan kalenggahan menika saperlu hangrawuhi adicara wisuda purna siswa saha tutup tahun palajaran 2012/2013 kanthi pinayungan bagas waras nir ing rubeda.

Bapak ibu para rawuh ingkang dahat kinurmatan,

Boten karaos bilih kula sakanca sampun tigang warsa dangunipun ngangsu kawruh wonten ing SMA Negeri 11 Sembada ingkang kinasih menika. Salajengipun ing kalodhangan menika, kepareng kula minangkani sesulihipun kanca-kanca kelas XII badhe ngaturaken tetembungan saking telenging manah, sadangunipun kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing SMA Negeri 11 Sembada menika.

  1. Kula sakanca ngaturaken agunging panuwun kanthi ikhlasing manah dhumateng bapak Kepala sekolah, minangka manggalaning pra Dwija SMA Negeri 1 Sembada, bapak saha ibu dwija dalasan karyawan SMA Negeri 11 Sembada ingkang sampun kersa nggula-wenthah kula sakanca kanthi raos sih katresnan, kacihna kanthi panggula-wentah kados ing kawah candradimuka menika kula sakanca saged nglampahi Ujian Nasioanal saha Ujian Sekolah kanthi sae.
  2. Kula sakanca ngaturaken agunging samudra pangaksami dhumateng bapak Kepala Sekolah, bapak ibu dwija saha karyawan SMA Negeri 11 Sembada mbok bilih sadangunipun kula sakanca dipungula-wenthah ing kawah candradimuka menika kathah kalepatan arupi atur ingkang boten mranani, trapsila ingkang boten tata, lan saweneh kawontenan ingkang boten mantesi, saestu sepisan malih kanthi andhap asoring manah kula sakanca nyuwun lumunturing sih pangaksama.
  3. Kula sakanca ugi nyuwun tambahing donga pangestu saking bapak ibu dwija dalah karyawan saha rayi kula ingkang samenika lenggah wonten ing kelas sedasa saha sewelas. Mugi-mugi kula sakanca saged nglajengaken wonten pawiyatan ingkang langkung inggil malih saha saged nggayuh gegayuhan ingkang dados pangimpen kula sakanca. Amin.

Ing wusana, kanthi tulusing manah kula sakanca namung saged ndherek dedonga mugi-mugi SMA Negeri 11 Sembada langkung misuwur saha dados pawiyatan ingkang migunani dhumateng bebrayan ageng ing tlatah Ngayoyakarta. Amin.

Cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur awit saking kiranging seserepan kula ngengingi basa, sastra saha subasita, kula nyuwun sih samudra pangaksami. Nuwun.

Wassalamualaikaum Wr. Wb.

 

Sesorah  Pepisahan Murid saking Wakil Kelas 1-2

Assalamu’alaikum, wr.wb.

Kawilujengan saha kabagaswarasan mugya tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula.

Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang satuhu kula bekteni, Bapak/Ibu guru ingkang satuhu kinurmatan, kadang kula sepuh kelas tiga ingkang kula tresnani, saha para lenggah ingkang satuhu bagya mulya. Purwakaning atur sumangga tansah ngaturaken puja miwah puji syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan, rahmat, sarta hidayahipun dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing kalenggahan menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal kanthi pinayungan karaharjan lan kabagaswaran.

Kadang kula kelas tiga ingkang kula tresnani, ingkang sekedhap malih badhe nilaraken bangkuning pawiyatan SMA Negeri 11 Sembada punika. Saestunipun awrat, kula minangka wakilipun kelas setunggal saha kelas kalih ngaturaken panampi atur pepisahan saking kadang kelas tiga, awit para kadang kelas tiga sampun kula anggep sadherek piyambak ingkang sapunika badhe nilaraken pawiyatan ingkang kula panjenengan tresnani. Nanging kados pundi malih, kados ingkang sampun dipun-ngendikakaken wakil kadang kelas tiga, bilih wonten pepanggihan tamtu badhe wonten pepisahan. Jer kula panjenengan sami namung manungsa limrah boten kuwawi nyelaki pepesthening Gusti ingkang Maha Agung.

Kadang kula kelas tiga ingkang satuhu kinurmatan,

Kula minangka wakil saking kelas kalih saha kelas satunggal ngaturaken agunging panuwun dene para kadang kelas tiga sampun ikhlas paring pitedah saha bimbingan ingkang ageng paedahipun. Kula boten saged atur lelintu punapa-punapa, kejawi namung atur puja-pudyastuti wonten ngarsaning pangeran mugi sadaya amal kasaenan panjenengan pikantuk lelintu ingkang murwat saking Gusti ingkang Maha Agung. Ugi  kula namung saged memuji, mugya ingkang anggadhahi penggalih nglajengaken wonten ing pawiyatan sageda katampi, lan ingkang badhe langsung nyambut damel sageda tumunten pikantuk padamelan ingkang trep kaliyan ilmu ingkang sampun kaudi wonten ing bangkuning pawiyatan punika.

Para lenggah ingkang kinurmatan,

Cekap samanten atur panampi pamitan punika, menawi wonten kiranging atur kaladuking wicanten, kula tansah nyuwun agunging samodra pangaksami.

Akhirul kalam, Wassalamu’alaikum wr.wb.

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×